•  
  •  
 

Chemical Technology, Control and Management

Abstract

Methods and tools of unlocking data from the local network are analyzed. Modern methods and software for data protection from unauthorized access from the local network are analyzed. The advantages and disadvantages of DLP (data loss / leakage prevention) demonstrate data protection against unauthorized access. Criteria for improving the efficiency of DLP system and DLP system with multi-agent intelligence are proposed.

First Page

72

Last Page

77

References

1. Bekmuratov T.F., Botirov F.B., Multiagentli tizimlarni axborot xavfsizligi tizimlarida qo‘llanilishi // Problemi informatiki i energetiki. 2018. № 5. S. 78-83.

2. Bekmuratov T.F., Kontseptsiya i zadachi postroeniya intellektualnix sistem informatsionnoy bezopasnosti // Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalari sohasida axborot xavfsizligi va kiberxavfsizlik muammolari: Respublika miqyosidagi ilmiy-texnik konferentsiya. Toshkent - 2018., S. 4-8.

3. Bekmuratov T.F., Botirov F.B., Kiberhimoya boshqaruvining intellektual mexanizmlari // Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalari sohasida axborot xavfsizligi va kiberxavfsizlik muammolari: Respublika miqyosidagi ilmiy-texnik konferentsiya. Toshkent - 2018., S. 108-112.

4. Andriyanova T. A., Salomatin S. B, DLP: Snijenie riska utechki konfidentsialnoy informatsii banka., Cistemnыy analiz i prikladnaya informatika 2017-3 ,C. 76-82.

5. InfoWatch: ot DLP k zasch’ite ot vnutrennix ugroz. http://www.crn.ru/news/detail.php?ID=79072.

6. Eksperti rinka o vnedrenii DLP-sistem. – http://itsec.ru/articles2/focus/eksperti-rinka-o-vnedrenii-dlpsistem/.

7. DanilovA.D, BorovtsovA.N., Pprotsessniy podxod MOF i MICROSOFT SHAREPOINT kak put k povisheniyu kachestva it-uslug. https://cyberleninka.ru/article/n/protsessnyy-podhod-mof-i-microsoft-sharepoint-kak-put-k-povysheniyu-kachestva-it-uslug.

8. Elektron resurs. https://infowatch.com/company.

Included in

Engineering Commons

Share

COinS