•  
  •  
 

Chemical Technology, Control and Management

Abstract

The method of measurements with the help of measuring cells for quantitative and qualitative determination of product parameters is considered. The application of sorption-gravimetric measurement method for determination of gas media components content is analyzed. An example of reproducibility of gas density measurement results is described, as well as a technique for measuring the mass of the sorbent and possible errors of this technique are considered.

First Page

29

Last Page

34

References

1. Begunov A. A. Precizionny'e izmereniya massy' gazov // Izmeritel'naya tehnika, 2014. №1. S 31-35.

2. Begunov A. A. Teoreticheskie osnovy' i tehnicheskie sredstva gigrometrii. Metrologicheskie aspekty'. - M.: Izdatel'stvo standartov, 1988. S.155.

3. Begunov A. A., SHustova V. N. Kondensacionno-gravimetricheskaya ustanovka VNIIM // Trudy' metrologicheskih in-tov. 1975. Vy'p. 161 (221). S. 39-45.

4. Alimarin I. P. Prigotovlenie bezvodnogo perhlorata magniya i primenenie ego v kachestve vy'sushivayusch'ego vesch'estva // Zavodskaya laboratoriya. 1940. № 9. S. 915.

5. CHudinova L. I. O termicheskom obezvojivanii i razlojenii perhloratov magniya, kal'ciya i bariya / Izvestiya vuzov. Himiya i him. tehnologiya. 1962. № 5. S. 357.

6. SHumaher I. Perhloraty'. Svoystva, proizvodstvo, primenenie. M.: Goshimizdat, 1963.

7. Trussel F., Diehl H. // Analytic. Chem. 1963. № 35. P. 674.

8. Morley E. W. Amount of moistyre in a gas. // Amer. J. Sci. 1984. № 30. P. 140.

9. Roman W. Akehurst // Rev. Fac. Ci., Univ. Lisboa, Ser. 1954. V. 213. N 3. P. 6.

10. Planovskiy A. N., Nikolaev P. I. Processy' i apparaty' himicheskoy i neftehimicheskoy tehnologii. - M.: Himiya, 1972. S. 415.

11. Ahmedov B.M. Nauchny'y osnovy' i metodologiya edinstva izmereniy pri upravlenii kachestvom pisch'evy'h produktov // doktorskoy dissertacii po special'nosti 05.11.13 - Pribory' i metody' kontrolya prirodnoy sredy', vesch'estv, materialov izdeliy. TashHTI, Tashkent, 2009. - 269 s.

12. Ibrahimov R.A. Accuracy and Traceability Control of the Gas Pressure Measurement Instruments // International Journal of AdvancedResearch in Science, Engineering and Technology Vol. 6, Issue 1, January 2019. R.7841-7845.

Included in

Engineering Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.