•  
  •  
 

Chemical Technology, Control and Management

Abstract

Characteristics of using a fluidized bed in a hydro classifier for the separation of the mixture “pulp - peel” are shown. The study results of separation degree of the pulp R from the skin in three-phase fluidization as a function of the Reynolds number Re with the ratio of the gas and liquid phases G:L = 0.15:1 and G: W = 0.25:1 are presented. Research has found that with equivalent diameter of the skin of root and tuber crops de = 2-8 mm, with of gas and liquid phases G:L = 0.15: 1, and also with live cross-section of the distribution grid φ= 0.5 full separation of the mixture will be at a gas-liquid flow rate of Re = 700-1200, respectively. With an increase in the proportion of the gas phase to G:W = 0.25:1, the intensification of the separation process increases to 20%.

First Page

5

Last Page

10

References

1. Abdullaev A.SH., Nurmuhamedov H.S., Abdurahimova A.U., Abdullaeva S.SH.E`ffektivnaya tehnologiya polucheniya pisch'evy'h poroshkov iz korne- i klubneplodov // Jurnal Hranenie i pererabotka sel'hozsy'r'ya, 2016.- №10.-s.21-25.

2. Sapronov A.R. Tehnologiya saharnogo proizvodstva. - M.: Kolos, 1999.- 495 s.

3. Kac Z.A. Proizvodstvo susheny'h ovosch'ey, kartofelya i fruktov. - M.: Legkaya i pisch'evaya promy'shlennost', 1984. - 216 s.

4. Katrenko L.V. Topinambur. Istochnik poleznogo sahara. - M.: Kolos, 2005. - 128 s.

5. Kunii D., Levenshpil' O. Promy'shlennoe psevdoojijenie. - M.: Himiya, 1976. - 448 s.

6. Psevdoojijenie / Aynshteyn V.G., Baskakov A.P., Berg B.V. i dr. - M.: Himiya, 1991.- 400 s.

7. Novikov A.I. Konicheskie skrubbery' s psevdoojijennoy sharovoy nasadkoy dlya ochistki gazov // Himicheskaya promy'shlennost', 1974. - №11.-s.846-849.

8. Patent RU 36262, U17 D01D 47/14. Apparat s podvijnoy nasadkoy / Faleev V.V., Agapov YU.N., Medvedev D.I. - (RF) Voronej gos.tehn.un-t (RF), №2003102781, zayavleno 03.02.2003 g. - Opubl. 10.03.2004 g., Byull.№7.- 2 s.

9. Patent RU 2134614. MKP7B03B 5/62. Sekciya gidroklassifikatora. CHekmenev A.N., Makeev V.A., Enin V.V., Aseev V.N., Kudryavcev YU.I., Vinchuk B.G., Plaksenko A.N., Voropaev A.A. B.I.24, ot 29.08.1997. - il.7. - 7 s.

10. Patent RU №2434681. MKP7 B03B 5/62. Gidravlicheskiy klassifikator kolonnogo tipa / Nizov V.A. - il.2. - 6 s.

11. SHevchenko A.I. Vliyanie rejimny'h parametrov na e`ffektivnost' gidroklassifikacii pri impul'snom vozdeystvii na razdelyaemy'e chasticy' / Sb.nauch.tr. «Geotehnicheskaya mehanika»,2010.- vy'p. 91. - s.206-210.

12. Trachuk A.N. Issledovanie i razrabotka vihrevy'h apparatov s vrasch'ayusch'imsya mnogofazny'm sloem / Diss… kand. tehn. nauk, Novosibirsk, 2009.- 93 s.

13. Patent RF №192103 MKP2 V03V 5/00. Gidravlicheskiy klassifikator pryamotochnogo tipa / SHapovalov N.A., Sorokin E.S. i dr. Opubl.06.11.1987 g., B.I. №5.-il. 1.- s.1.

14. Patent RF №21663723 MKP7 V03V5/00. Gidravlicheskiy klassifikator / Kudryavcev YU.I., CHekmenev A.N., Vinichuk B.G. i dr. opubl. 10.05.2001 g., il. 1, s. 6.

15. Patent RF №778804 MKP3 V03V5/62. Gidravlicheskiy klassifikator / Vinogradov N.N., Gurvich G.M., Kiryuhin YU.E. i dr. opubl. 15.11.1980 g., B.I. 42-il. 2.-s.2.

16. Patent RF №2071385 MKP3 V03V5/66, 5/62. Gidravlicheskiy klassifikator / Dovnar I.YU., El'skaya N.S., Treskov E.G. Opubl. 07.12.1999 g., B.I. 35.-il. 1.- s.8.

Included in

Engineering Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.