•  
  •  
 

Chemical Technology, Control and Management

Abstract

The problems of formation and construction of stable algorithms for estimating the covariance matrices of input disturbances of the control object based on the methods of successive approximations are considered. Algorithms for the stable estimation of covariance matrices of perturbations at the input of an object are presented based on the concepts of iterative algorithms. The regular algorithms given above make it possible to produce a stable estimation of the covariance matrix of the object noise based on the concepts of the synthesis of adaptive filters and thereby increase the accuracy of the adaptive estimation procedure.

First Page

46

Last Page

49

References

1. Antonov V., Terehov V., Tyukin I. Adaptivnoe upravlenie v tehnicheskih sistemah. Uchebnoe posobie. Izd-vo: Izd-vo Sankt-Peterburgskogo universiteta, 2001. - 244 s.

2. Fomin V.N., Fradkov A.L., YAkubovich V.A. Adaptivnoe upravleniya dinamicheskimi ob`ektami. M., 1981. -448s.

3. Saly'ga V.I., Karabutov N.N. Identifikaciya i upravlenie processami v chernoy metallurgii. - M.: Metallurgiya, 1986. -192 s.

4. Avtomatizirovannoe upravlenie tehnologicheskimi processami / pod red. YAkovleva V.B. - L.: Izd-vo Leningradskogo universiteta, 1988. - 224 s.

5. Fil'traciya i stohasticheskoe upravlenie v dinamicheskih sistemah. / Pod red. K. T. Leondesa Per. s angl., - M.: Mir, 1980. - 407 s.

6. Antonov V., Terehov V., Tyukin I. Adaptivnoe upravlenie v tehnicheskih sistemah. Uchebnoe posobie. Izd-vo: Izd-vo Sankt-Peterburgskogo universiteta, 2001. - 244 s.

7. Ogarkov M.A. Metody' statisticheskogo ocenivaniya parametrov sluchayny'h processov. -M.: E`nergoatomizdat, 1990. -208 s.

8. Kuzovkov N.T., Saly'chev O.S. Inercial'naya i optimal'naya fil'traciya. - M.: Mashinostroenie, 1982. - 216 s.

9. Sinicy'n I.N. Fil'try' Kalmana i Pugacheva. Izd-vo: Logos, 2006. - 640s.

10. Tihonov A.N., Leonov A.S., YAgola A.G. Nelineyny'e nekorrektny'e zadachi, M.: Nauka, 1995. -308 s.

11. Bakushinskiy A.B., Goncharskiy A.V. Iterativny'e metody' resheniya nekorrektny'h zadach. M.: Nauka, 1989. - 128 c.

12. Fonarev A.A., O reshenii nelineyny'h uravneniy s monotonny'mi otobrajeniyami v gil'bertovom prostranstve, Differenc. uravneniya, 1981, tom 17, nomer 2, 366-372

13. Bakushinskiy A.B., Kokurin M.YU. Algoritmy' iterativnoy regulyarizacii dlya monotonny'h variacionny'h neravenstv // JVMiMF, Tom 39, №4, 1999. - S.553-560.

14. Vaynikko G.M., Veretennikov A.YU. Iteracionny'e procedury' v nekorrektny'h zadachah. M.: Nauka, 1986.

15. Verlan' A.F., Sizikov V.S. Integral'ny'e uravneniya: metody', algoritmy', programmy'. Kiev: Naukova dumka, 1986. - 542 s.

Included in

Engineering Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.