•  
  •  
 

Chemical Technology, Control and Management

Abstract

The issues of automating the safety of machines and mechanisms involved in the process of primary processing of raw cotton are considered on the example of the process of pneumatic transport of cotton materials. The proposed automated system for ensuring fire safety of cotton materials moving in pneumatic lines, providing automatic detection of burning cotton materials and preventing their wide distribution.

First Page

37

Last Page

40

References

1. Bibishev R.A., Lobanov N.V. Pojarnaya bezopasnost' hlopkoochistitel'ny'h zavodov. - M: Stroyizdat. 1989.

2. Doschanov M.R., Kamalov N.Z., Rafikov A.S. Olovbardosh tu'қimachilik materiallarining e'nғin-tehnik hususiyatlari. Nauchno-tehnicheskiy jurnal «Pojarovzry'vobezopasnost'», Tashkent, 2018, № 1, s. 109-112.

3. A.S. 983734.MKI 08V17/12. Ustroystva dlya obnarujeniya zagoraniya v truboprovode.

4. Kamalov N.Z., Kamalov Sh.Z., Karimov D.R., Tenchurin M.Sh. System of automatic protection against ignition of cotton materials and fires in pneumatic pipeline. Collection of results of scientific and technical achievements in the cotton sphere of the republic of Uzbekistan (UZPSIM-90) [text]: Collection of articles of the international scientific and technical conference, october 23 - 27, 2017. - T .: "Ilmiy texnika axboroti-press nashriyoti", p 135-138.

5. Kamalov N.Z, Kamalov SH.Z, Kamalov J., Kamalov H., SHadjalilov Z.R. Obespechenie pojarnoy bezopasnosti pri vnedrenii sistem i sredstv avtomatizacii v celyah preduprejdeniya lokal'ny'h chrezvy'chayny'h situaciy na baze sovremenny'h sredstv informacionno-kommunikacionny'h tehnologiy na predpriyatiyah hlopkoochistitel'noy promy'shlennosti Respubliki Uzbekistan. Sbornik nauchny'h statey Mejdunarodnoy NPK provedennoy sovmestno s MCHS Respubliki Belarus', 16 maya 2018 g. Tashkent 2018, s.170-174.

Included in

Engineering Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.