•  
  •  
 

Chemical Technology, Control and Management

Abstract

The article reveals the essence of the invention, i.e. transformation of abandoned wells into technological wells by leaching sylvinite. The production of potassium fertilizers using the gallium method, reduces the technological cycle, capital investments, operating costs, energy and heat costs, and increases the return on assets of wells.

First Page

32

Last Page

36

References

1. Cy'pina E`.I. E`konomika proizvodstva mineral'ny'h udobreniy. Moskva. 1975. -280s.

2. Kamy'shev E`.N., Abdulniyazov A.A., Ibragimov R.D. i dr. Otchet po teme «Obrabotka materialov seysmorazvedki MOGT s cel'yu usovershenstvovaniya metodiki poiskov lovushek nefti i gaza rifovogo tipa i prognozirovaniya zon rapoproyavleniya yurskih otlojeniy zapadnogo Uzbekistana» Tashkent, IGIRNIGM. 1987 g. Gosudarstvenny'y registracionny'y № 01850024944.

3. Otchet po dogovoru PD 3608B « Obobsch'enie i kompleksny'y analiz materialov geologo-geofizicheskih i burovy'h rabot po territorii deyatel'nosti DP « Predgissarskaya NGRE` za period 2000-2007 gg. s cel'yu povy'sheniya e`ffektivnosti GRR i vy'yavleniya novy'h lovushek UV», IGIRNIGM Tashkent, 2008 g. - 76 s.

4. Mengliev F.E`. «Osobennosti geologicheskogo stroeniya verhneyurskih e`voporitovy'h otlojeniy yugo-vostochnoy chasti Buharo-Hivinskoy neftegazonosnoy oblasti i ih rol' v formirovanii zalejey nefti i gaza» diss. kan. tehn. nauk. Tashkent, IGIRNIGM, 2006 g., - 74-75 s.

5. A.M.Akromhodjaev, V.P. Pashkovskiy , A.V. Kirshin, H.YA. Nabihanov «Osobennosti geotermicheskogo rejima nedr Uzbekistana i ih vliyanie na nefte i gazoobrazovanie., Tashkent , IGIRNIGM.

6. M.G.Valyashko «Geohimicheskie zakonomernosti formirovaniya mestorojdeniy kaliyny'h soley» M. Nedra, 1962, -397 s.

7. Nabiev M.N., Osechkina R.G. Kaliyny'e soli Tyubegatana. Izd-vo Nauka, Tashkent, 1965, -125s.

Included in

Engineering Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.