•  
  •  
 

Chemical Technology, Control and Management

Abstract

There have been determined the composition of liquid complex fertilizers based on low concentrated wet-processing phosphoric acid from washed and calcinated phosphoconcentrated of Kyzylkum. The density and viscosity of the liquid fertilizers were studied at wide temperatures (30-80оС). It was given the list of chemical compounds generated at ammonization of wet-processing phosphoric acid with various impurities. In order to reduce precipitation of residues during the neutralization 26% aqua suspension of bentonite was used as suspendered agent in amount of 1 to 3%. Rheological properties of the nitrogen-phosphate solution show that they are in liquid condition.

First Page

5

Last Page

16

References

1. Permitina G.V., Polievktova E`.G., Ryabchenko I.K., YAvtushenko V.E., Malahova N.N., Lembrikov V.M. Proizvodstvo jidkih i suspendirovanny'h kompleksny'h udobreniy. / Obzornaya informaciya. Seriya «Zemledelie, himizaciya i melioraciya». - Moskva: VNIITE`ISH, 1979. - 52 s.

2. TU 113-03-27-52-83. Udobreniya jidkie azotny'e (KAS).

3. Bowen H., Ferquson J., Pierce W. Agriculture Food Chemistry. // 1956. Vol. 4. - №4.

4. TU 6-08-414-78. Jidkie kompleksny'e udobreniya

5. Nabiev M.N. Azotnokislotnaya pererabotka fosfatov. V 2-h tomah. Tashkent, Izd-vo FAN UzSSR, 1976. - 820 s.

6. Sobirov M.M. Razrabotka tehnologii polucheniya kompleksnogo suspendirovannogo azotno-fosforno-kaliynogo udobreniya, obladayusch'ego insekticidnoy aktivnost': Avtoref. diss. … doktora filosofii (PhD). - Tashkent: IONH AN RUz, 2017. - 45 s.

7. TU 6-08-342-76. Kislota fosfornaya e`kstrakcionnaya.

8. Portnova N.L., Klenickiy A.I., Kononov A.V. Reakcii, protekayusch'ie pri ammonizacii e`kstrakcionnoy fosfornoy kisloty' // NIUIF, Moskva, 1979g, 9 str. Dep. V ONIITE`HIM, g.CHerkassy', № 3275/79.

9. Kononov A.V., Trutneva N.V., Leneva Z.L., Evdokimova L.M. Kolichestvo i sostav tverdoy fazy', obrazuyusch'eysya pri ammonizacii e`kstrakcionnoy fosfornoy kisloty' iz ryadovy'h rud basseyna Karatau v intervale izmeneniya rN 1,3-2,5 // Him. prom. - 1983.- № 7. - S.417-419.

10. Metody' analiza fosfatnogo sy'r'ya, fosforny'h i kompleksny'h udobreniy, kormovy'h fosfatov / M.M.Vinnik, L.N.Erbanova, P.M.Zaycev i dr. - M.: Himiya, 1975. - 218 s.

11. GOST 30181.4-94. Mineral'ny'e udobreniya. Metod opredeleniya summarnoy massovoy doli azota, soderjasch'egosya v slojny'h udobreniyah i selitrah v ammoniynoy i nitratnoy formah (metod Devarda).

12. Nomozov SH.YU., Alimov U.K., Jumanova M.O., Namazov SH.S. Poluchenie jidkih azotnofosforny'h udobreniy na osnove e`kstrakcionnoy fosfornoy kisloty' iz fosforitov Central'ny'h Ky'zy'lkumov. // Vestnik nacional'nogo universiteta Uzbekistana (NUUz). - Tashkent, 2017. - №3/2 (estestvenny'e nauki). - S. 438-440.

13. Kononov A.V., Sterlin V.N., Evdokimova L.I. Osnovy' tehnologii kompleksny'h udobreniy. M.: Himiya, 1988. - 320 s.

14. Maslennikov B.M., Konyuhova E.B., Podlesskaya A.V., Lene'va Z.L., Soklakov A.I. Issledovanie fazovogo sostava ammofosa iz fosforitov Karatau. // Dep. v otdelenii NIITE`Him (g. CHerkassy') №548-75 dep.

15. Sabitov A.A., Kisile'v G.I., Teterin A.N. Bentonity' - dlya sel'skogo hozyaystva // Himizaciya sel'skogo hozyaystva. - 1990. - №5. - S.46-48.

16. Avliyakulov A., Tungushova D., Slesare'va L.S. Primenenie agrorud pod hlopchatnik // Sel'skoe hozyaystvo Uzbekistana. - 2003. - № 9. - S.15.

17. Pozin M.E., Kopy'lev B.A., Tumarkina E.S., Bel'chenko G.V. Rukovodstvo k prakticheskim zanyatiyam po tehnologii neorganicheskih vesch'estv. - L.: Goshimizdat, 1963. - 376 s.

18. Pestov N.E. Fiziko-himicheskie svoystva zernisty'h i poroshkoobrazny'h himicheskih produktov. - M.: AN SSSR, 1947. - 239 s.

Included in

Engineering Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.