•  
  •  
 

Chemical Technology, Control and Management

Abstract

There have been determined the composition of liquid complex fertilizers based on low concentrated wet-processing phosphoric acid from washed and calcinated phosphoconcentrated of Kyzylkum. The density and viscosity of the liquid fertilizers were studied at wide temperatures (30-80оС). It was given the list of chemical compounds generated at ammonization of wet-processing phosphoric acid with various impurities. In order to reduce precipitation of residues during the neutralization 26% aqua suspension of bentonite was used as suspendered agent in amount of 1 to 3%. Rheological properties of the nitrogen-phosphate solution show that they are in liquid condition.

First Page

5

Last Page

16

DOI

https://doi.org/10.34920/2018.6.5-16

References

1. G.V.Permitina, E`.G.Polievktova, I.K.Ryabchenko, V.E.YAvtushenko, N.N.Malahova, V.M.Lembrikov, Proizvodstvo jidkih i suspendirovanny'h kompleksny'h udobreniy [Production of liquid and suspended complex fertilizers]. Moskva: VNIITE`ISH, 1979, 52 p. (in Russian).

2. TU 113-03-27-52-83, Udobreniya jidkie azotny'e [The convenience of liquid nitrogen] (KAS).

3. H.Bowen, J.Ferquson, W.Pierce, Agriculture Food Chemistry, 1956, vol. 4, - no. 4.

4. TU 6-08-414-78, Jidkie kompleksny'e udobreniya [Liquid complex fertilizers].

5. M.N.Nabiev, Azotnokislotnaya pererabotka fosfatov [Nitric acid processing of phosphates]. V 2-h tomah, Tashkent: FAN UzSSR, 1976, 820 p. (in Russian).

6. M.M.Sobirov, “Razrabotka tehnologii polucheniya kompleksnogo suspendirovannogo azotno-fosforno-kaliynogo udobreniya, obladayusch'ego insekticidnoy aktivnost'” [Development of a technology for obtaining a complex suspended nitrogen-phosphorus-potassium fertilizer with insecticidal activity], Avtoref. diss. doktora filosofii (PhD), IONH AN RUz, Tashkent, 2017, 45 p.

7. TU 6-08-342-76, Kislota fosfornaya e`kstrakcionnaya [Phosphoric acid extraction].

8. N.L.Portnova, A.I.Klenickiy, A.V.Kononov, “Reakcii, protekayusch'ie pri ammonizacii e`kstrakcionnoy fosfornoy kisloty'” [Reactions during ammonization of extraction phosphoric acid], NIUIF, no. 3275/79, 9 p. (in Russian).

9. A.V.Kononov, N.V.Trutneva, Z.L.Leneva, L.M.Evdokimova, “Kolichestvo i sostav tverdoy fazy', obrazuyusch'eysya pri ammonizacii e`kstrakcionnoy fosfornoy kisloty' iz ryadovy'h rud basseyna Karatau v intervale izmeneniya rN 1,3-2,5” [The amount and composition is very indistinct, formed during the ammonization of extraction phosphoric acid from ordinary ores of the Karatau basin in the pH range of 1.3-2.5], Him. prom., no. 7, pp. 417-419, 1983 (in Russian).

10. M.M.Vinnik, L.N.Erbanova, P.M.Zaycev i dr., Metody' analiza fosfatnogo sy'r'ya, fosforny'h i kompleksny'h udobreniy, kormovy'h fosfatov [Methods for the analysis of phosphate raw materials, phosphorus and complex fertilizers, feed phosphates]. Moskva: Himiya, 1975, 218 p. (in Russian).

11. GOST 30181.4-94, Mineral'ny'e udobreniya. Metod opredeleniya summarnoy massovoy doli azota, soderjasch'egosya v slojny'h udobreniyah i selitrah v ammoniynoy i nitratnoy formah (metod Devarda) [Mineral fertilizer. Methods for determining the total mass fraction of nitrogen contained in complex fertilizers and saltpeters in ammonia and nitrate forms (Devard method)].

12. SH.YU.Nomozov, U.K.Alimov, M.O.Jumanova, SH.S.Namazov, “Poluchenie jidkih azotnofosforny'h udobreniy na osnove e`kstrakcionnoy fosfornoy kisloty' iz fosforitov Central'ny'h Ky'zy'lkumov” [Obtaining liquid nitrogen phosphorus fertilizers based on extraction phosphoric acid from phosphorites of Central Kyzylkum], Vestnik nacional'nogo universiteta Uzbekistana (NUUz), no. 3/2, pp. 438-440, 2017 (in Russian).

13. A.V.Kononov, V.N.Sterlin, L.I.Evdokimova, Osnovy' tehnologii kompleksny'h udobreniy [Basic technologies of complex fertilizers]. Moskva: Himiya, 1988, 320 p. (in Russian).

14. B.M.Maslennikov, E.B.Konyuhova, A.V.Podlesskaya, Z.L.Lene'va, A.I.Soklakov, “Issledovanie fazovogo sostava ammofosa iz fosforitov Karatau” [Study of the phase composition of ammophos from Karatau phosphorites], Dep. v otdelenii NIITE`Him, no. 548-75 dep.

15. A.A.Sabitov, G.I.Kisile'v, A.N.Teterin, “Bentonity' - dlya sel'skogo hozyaystva” [Bentonite - for agriculture], Himizaciya sel'skogo hozyaystva, no. 5, pp. 46-48, 1990 (in Russian).

16. A.Avliyakulov, D.Tungushova, L.S.Slesare'va, “Primenenie agrorud pod hlopchatnik” [The use of agroores under cotton], Sel'skoe hozyaystvo Uzbekistana, no. 9, pp.15, 2003 (in Russian).

17. M.E.Pozin, B.A.Kopy'lev, E.S.Tumarkina, G.V.Bel'chenko, Rukovodstvo k prakticheskim zanyatiyam po tehnologii neorganicheskih vesch'estv [Guide to practical training in the technology of inorganic substances]. Leningrad: Goshimizdat, 1963, 376 p. (in Russian).

18. N.E.Pestov Fiziko-himicheskie svoystva zernisty'h i poroshkoobrazny'h himicheskih produktov [Physical and chemical properties of granular and powdery chemical products]. Moskva: AN SSSR, 1947, 239 p. (in Russian).

Included in

Engineering Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.