•  
  •  
 

Chemical Technology, Control and Management

Abstract

The articlegives an analytical expression of the dependence of the relative magnetic permeability of the ferromagnetic core of the mafnetoelastic force sensor on the applied mechanical stresses. It is shown that for magnetoelastic force transducers whose magnetic circuit operates on a linear portion of the main magnetization curve, the dependence of the relative magnetic permeability of the ferromagnetic core on the applied mechanical stresses applied to the sensors can be approximated as a linear function with a negative coefficient of proportionality.

First Page

30

Last Page

37

References

1. Tverdin L.M., Panchenko V.M., Vsevolodov B.V., Zakoryuhin V.B. Avtomaticheskie ustroystva s magnitouprugimi preobrazovatelyami. Moskva, E`nergiya, 1974. Biblioteka po avtomatike. Vy'pusk 517.

2. Probotyuk V.V. Matematicheskaya model' magnitouprugogo preobrazovatelya i ego garmonicheskoe predstavlenie: Dis. … kand. tehn. nauk. - Tyumen': TyumGNU, 2005. - 109 s.

3. Baharev M.S. Razrabotka metodov i sredstv izmereniya mehanicheskih napryajeniy na osnove neobratimy'h i kvaziobratimy'h magnitouprugih yavleniy: Avtoref. diss. ... kand. tehn. nauk. Tyumen', TyumGNU, 2004. - 45 s.

4. Demirchyan K.S., Neyman L.R., Korovkin N.V., CHechurin V.L. Teoreticheskie osnovy' e`lektrotehniki: V 3-h t. Uchebnik dlya vuzov. Izd. 4-e - Sankt-Peterburg: Piter, 2006. - 576 s.

5. Patent RUz, UZ № IAP 04866, 2014g. Magnitouprugiy datchik usiliy/ Amirov S.F., Nazirova Z.G., Juraeva K.K., Boltaev O.T., SHarapov SH.A., Fayzullaev J.S.//Rasmiy ahborotnoma - 2014. - №4.

6. Patent RUz, UZ № IAP 05432, 2017g. Magnitouprugiy datchik usiliy/ Amirov S.F., Turdibekov K.H., Juraeva K.K., Boltaev O.T., Fayzullaev J.S.// Rasmiy ahborotnoma - 2017. - №3.

Included in

Engineering Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.