•  
  •  
 

Chemical Technology, Control and Management

Abstract

Algorithms for adaptive identification of parameters of stochastic control objects are given. The task of identifying a managed object is reduced to the task of estimating the parameters of the regression model on the basis of the generalized least-squares method. Algorithms for the sustainable estimation of object parameters on the basis of stable recurrent procedures are presented. These algorithms allow us to effectively calculate the desired parameters of an identified object under the conditions of the time correlation of the noise acting on the object.

First Page

74

Last Page

77

References

1. Antonov V., Terehov V., Tyukin I. Adaptivnoe upravlenie v tehnicheskih sistemah. Izd-vo Sankt-Peterburgskogo universiteta, 2001. - 244 s.

2. L'yung L. Identifikaciya sistem. Teoriya dlya pol'zovatelya: Per. s angl. // Pod. red. YA.Z.Cy'pkina. -M.: Nauka. 1991. -432 s.

3. Egupov N.D., Pupkov K.A. Metody' klassicheskoy i sovremennoy teorii avtomaticheskogo upravleniya. Uchebnik v 5 tomah. - M.: Izdatel'stvo MGTU im.N.E`.Baumana, 2004.

4. SHteynberg SH.E. Identifikaciya v sistemah upravleniya. -M.: E`nergoatomizdat, 1987. - 80 s.

5. Igamberdiev H.Z., Yusupbekov A.N., Zaripov O.O. Regulyarny'e metody' ocenivaniya i upravleniya dinamicheskimi ob`ektami v usloviyah neopredelennosti. - T.: TashGTU, 2012. - 320 s.

6. Karabutov N.N. Adaptivnaya identifikaciya sistem. Informacionny'y sintez. -M.: KomKniga , 2006. - 384 s.

7. Streyc V. Metod prostranstva sostoyaniy v teorii diskretny'h lineyny'h sistem upravleniya. - M.: Nauka, 1985. -296 s.

8. Malyutin YU.M., E`kalo A.V. Primenenie E`VM dlya resheniya zadach identifikacii ob`ektov. -L.: Izd. Leningr. un-ta, 1988. -256 s.

9. Nguen T.L., Hoang H.SH. Ob optimal'noy fil'tracii pri korrelirovanny'h shumah i vy'rojdenny'h korrelyacionny'h matricah // Avtomat. i telemeh., 1982, vy'pusk 5, stranicy' 107-116.

10. Gantmaher F.R. Teoriya matric. M.: Nauka, 1988.

11. Brimkulov U.N. Osobennosti ispol'zovaniya obobsch'ennogo metoda naimen'shih kvadratov v zadachah identifikacii markovskih sluchayny'h processov // Avtomat. i telemeh., 1991, vy'pusk 1, stranicy' 69-78.

Included in

Engineering Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.