•  
  •  
 

Chemical Technology, Control and Management

Abstract

Process of receiving two types of fertilizers by division into liquid and solid phases of products of fosfornosernokislotny expansion of the mineralized mass (MM) Central Kyzylkumov is studied. In that case, mass ratio WPA : ММ was 100:15 while amount of H2SO4mng ranged 2 tо 5 g. The distribution rate of components (Р2О5, СаО, MgO, AI2O3, Fe2O3, N, SO3) on phases was estimated. It was shown that the enriched superphosphate with good physicochemical properties could be obtained from the solid phase while concentrated ammophosphate exceeding ammophos by quality considerably based on the liquid phase.

First Page

5

Last Page

10

References

1. Rasulov A.A., Badalova O.A., Alimov U.K., Namazov SH.S., Seytnazarov A.R., Beglov B.M. Obogasch'enny'y superfosfat i ammofosfatnoe udobrenie na osnove fosfornokislotnoy pererabotki zabalansovoy fosforitnoy rudy'. // E`lektronny'y nauchny'y jurnal (Rossiya). UNIVERSUM, Tehnicheskie nauki. - 2017. - № 8(41). - S. 47-55.

2. Metody' analiza fosfatnogo sy'r'ya, fosforny'h i kompleksny'h udobreniy, kormovy'h fosfatov / M.M. Vinnik, L.N. Erbanova, P.M. Zaycev i dr. - M.: Himiya, 1975. - S. 213.

3. Bruckus E.B., Licova A.I., Portnova N.L. Sostav osadkov, obrazuyusch'ihsya pri ammonizacii fosfornoy kisloty', soderjasch'ey jelezo i alyuminiy // Tr.NII po udobreniyam i insektofungicidam. M. 1973, Vy'p. 221. - S. 35-45.

4. Kononov A.V., Trutneva N.V., Leneva Z.L., Evdokimova L.M. Kolichestvo i sostav tverdoy fazy', obrazuyusch'eysya pri ammonizacii e`kstrakcionnoy fosfornoy kisloty' iz ryadovy'h rud basseyna Karatau v intervale izmeneniya rN 1,3-2.5 // Himicheskaya promy'shlennost'. - 1983. - № 7. - S. 417-419.

5. Lapina L.M., Grishina I.A., Usacheva N.I., Portnova N.L. O haraktere soedineniy, obrazuyusch'ihsya pri neytralizacii ammiakom fosfornoy kisloty', soderjasch'ey alyuminiy i jelezo // Jurnal prikladnoy himii. - 1972, t. 45. - № 1. - S. 6-11.

6. YAnishevskiy F.V., Novikova Z.M., Podkolzina G.V., Suetinov A.A., Novikov A.A. Agrohimicheskaya e`ffektivnost' ammofosfata v polevy'h opy'tah na razlichny'h pochvah // Agrohimiya. - 1992. - № 8. - S. 50-56.

7. Milasch'enko N.Z. Sul'fat ammoniya - perspektivnaya forma azotnogo udobreniya // Agrohimicheskiy vestnik. - 2004. - № 2. - S. 3.

8. Kopeykina A.N. Znachenie vtorichny'h e`lementov pitaniya dlya sel'skohozyaystvenny'h kul'tur // Himicheskaya promy'shlennost' za rubejom - M.: NIITE`HIM. 1984. - №1. - str. 26-44.

9. Magnickiy K.P. Kal'cievoe pitanie rasteniy // Agrohimiya. - 1969. - № 12. - str. 129 - 140.

Included in

Engineering Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.