•  
  •  
 

Chemical Technology, Control and Management

Abstract

The problems of forming algorithms for stable control of a matrix object under conditions of parametric uncertainty are considered. Algorithms for managing the object under consideration using the matrix pseudoinversion procedure are given. Recurrent algorithms based on the fringing method are used for pseudo-inversion of matrices. These relations allow us to implement recurrent pseudo-inversion of matrices in the control algorithm and, thereby, realize control actions in the adaptive control system of the matrix object under uncertainty conditions.

First Page

164

Last Page

168

References

1. Afanas'ev V.N. Upravlenie neopredelenny'mi dinamicheskimi ob`ektami. - M.: Fizmatlit, 2008. - 208 s.

2. Bobcov A.A., Py'rkin A.A. Adaptivnoe i robastnoe upravlenie s kompensaciey neopredelennostey. Uchebnoe posobie. - SPb.: NIU ITMO, 2013. - 135s.

3. Nikiforov V.O., Ushakov A.V. Upravlenie v usloviyah neopredelennosti: chuvstvitel'nost', adaptaciya, robastnost'. - SPb: SPb GITMO (TU), 2002. - 232 s.

4. Igamberdiev H.Z., YUsupbekov A.N., Zaripov O.O. Regulyarny'e metody' ocenivaniya i upravleniya dinamicheskimi ob`ektami v usloviyah neopredelennosti. - T.: TashGTU, 2012. - 320 s.

5. Kuncevich V.M. O reshenii zadachi dvumernoy diskretnoy fil'tracii (Sintez matrichny'h fil'trov) // AiT. 1987. №6, -S. 68-78.

6. Bodyanskiy E.V., Pliss I.P. O reshenii zadachi upravleniya matrichny'm ob`ektom v usloviyah neopredelennosti // AiT., 1990, №2, -S. 175-178.

7. Antonov V., Terehov V., Tyukin I. Adaptivnoe upravlenie v tehnicheskih sistemah. Uchebnoe posobie. Izd-vo: Izd-vo Sankt-Peterburgskogo universiteta, 2001. - 244s.

8. Bunich A.L., Bahtadze N.N. Sintez i primenenie diskretny'h sistem upravleniya s identifikatorom / Otv. red. V.A. Lotockiy. M.: Nauka, 2003. - 232 s.

9. Gantmaher F.R. Teoriya matric. -M.: Nauka, 1988. - 552 s.

10. Golub Dj., Van Louch CH. Matrichny'e vy'chisleniya: Per. s angl. -M.: Mir, 1999. -548 s.

11. Horn R., Djonson CH. Matrichny'y analiz: Per. s angl. -M.: Mir., 1989. -655s.

12. Demmel' Dj. Vy'chislitel'naya lineynaya algebra. Teoriya i prilojeniya: Per. s angl. -M.: Mir, 2001 -430 s.

13. Jdanov A.I. Vvedenie v metody' resheniya nekorrektny'h zadach: -Izd. Samarskogo gos. ae`rokosmicheskogo un-ta, 2006. -87 s.

14. Louson CH., Henson R. CHislennoe reshenie zadach metoda naimen'shih kvadratov / Per. s angl. -M.: Nauka. Gl. red. fiz.-mat. lit., 1986. -232 s.

Included in

Engineering Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.