•  
  •  
 

Chemical Technology, Control and Management

Abstract

The problems of synthesis of adaptive observers are considered, for linear dynamic systems containing parameter identifiers, estimators of the initial and current state vectors. For a stable estimation of object parameters, an iterative process is used, based on the normalized decomposition of the matrix operator of the identification equation. These algorithms allow the stable identification of the parameters of the controlled objects on the basis of the use of regular computational procedures and thereby improve the quality of the functioning of the adaptive observing device.

First Page

138

Last Page

142

References

1. Afanas'ev V.N. Upravlenie neopredelenny'mi dinamicheskimi ob`ektami. - M.: FIZMATLIT, 2008. - 208s.

2. Bobcov A.A., Nikiforov V.O., Py'rkin A.A., Slita O.V., Ushakov A.V. Metody' adaptivnogo i robastnogo upravleniya nelineyny'mi ob`ektami v priborostroenii: uchebnoe posobie dlya vy'sshih uchebny'h zavedeniy. - SPb: NIU ITMO, 2013. - 277 c.

3. Metody' robastnogo, neyro-nechetkogo i adaptivnogo upravleniya: Uchebnik / Pod red. N.D. Egupova. - M.: Izd-vo MGTU im. N.E`. Baumana, 2001. - 744 s.

4. Karabutov N.N. Adaptivnaya identifikaciya sistem: Informacionny'y sintez. Izd. stereotip. 2016. 384 s.

5. Sotirov L.N. Optimal'noe singulyarnoe adaptivnoe nablyudenie ponijennogo poryadka dlya odnogo klassa diskretny'h sistem // AiT. 1999. №2. -S. 75-82.

6. Tihonov A.N., Arsenin V.YA. Metody' resheniya nekorrektny'h zadach, M.: Nauka, 1986. -288 s.

7. Jdanov A.I. Vvedenie v metody' resheniya nekorrektny'h zadach: -Izd. Samarskogo gos. ae`rokosmicheskogo un-ta, 2006. -87 s.

8. Vaynikko G.M., Veretennikov A.YU. Iteracionny'e procedury' v nekorrektny'h zadachah. M.: Nauka, 1986.

9. Bakushinskiy A.B., Goncharskiy A.V. Iterativny'e metody' resheniya nekorrektny'h zadach. M.: Nauka, 1989.-128 c.

10. Lebedev V.I. Funkcional'ny'y analiz i vy'chislitel'naya matematika.: 4-e izdanie, -M.: FIZMATLIT, 2000. -296 s.

11. Gantmaher F.R. Teoriya matric. - 4-e izd. -M.: Nauka. Fiz.-mat. lit., 1988. - 552 s.

12. Horn R., Djonson CH. Matrichny'y analiz: Per. s angl. -M.: Mir., 1989. -655s.

13. Louson CH., Henson R. CHislennoe reshenie zadach metoda naimen'shih kvadratov / Per. s angl. -M.: Nauka. Gl. red. fiz.-mat. lit., 1986. -232 s.

14. Godunov S.K., Antonov A.G., Kirilyuk O.P., Kostin V.I. Garantirovannaya tochnost' resheniya sistem lineyny'h uravneniy v evklidovy'h prostranstvah. -Novosibirsk: Nauka. 1988. -456 s.

Included in

Engineering Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.