•  
  •  
 

Chemical Technology, Control and Management

Abstract

In this article the results of process for obtaining magnesium containing carbonate ammonium nitrate (CAN) by interaction of ammonium nitrate melt in dolomite mineral (DM) from “Shorsu”, Fergana region, have been given. Mass ratio of AN:DM is varied from 100 : 3 tо 100 : 35. The prilling method was used to granulate nitrate-carbonate melt. It was determined that the composition and property of fertilizer obtained. The possibility of granular fertilizer production with content of 25.49-32.77% of nitrogen, 0.90-8.09% СаО, 0.56-4.97% MgO and petty amount of potassium was shown. The main task for modification of AN is increasing strength of product. It was shown that if this strength for is 1.6 MPa for novel fertilizer with content AN:DM = 100 : 35 constitutes 10,18 МПа.

First Page

13

Last Page

17

References

1. Ammiachnaya selitra: svoystva, proizvodstvo, primenenie / A.K.CHerny'shev, B.V.Levin, A.V.Tugoukov, A.A.Ogarkov, V.A.Il'in. - M.: ZAO «INFOHIM», 2009, - 544 s.

2. Tehnologiya ammiachnoy selitry' / Pod red. prof. V.M.Olevskogo. - M.: Himiya, 1978, - 312 s.

3. Lavrov V.V., SHvedov K.K. O vzry'voopasnosti ammiachnoy selitry' i udobreniy na ee' osnove // Nauchno-tehnicheskie novosti: «INFOHIM» - Specvy'pusk, 2004, № 2, - s. 44-49.

4. Levin B.V., Sokolov A.N. Problemy' i tehnicheskie resheniya v proizvodstve kompleksny'h udobreniy na osnove ammiachnoy selitry' // Mir sery', N, P i K. - 2004, № 2, s. 13-21.

5. Postnikov A.V. Proizvodstvo i primenenie izvestkovo-ammiachnoy selitry' // Himizaciya sel'skogo hozyaystva. - 1990. - № 9, - s. 68-73.

6. Il'in V.A. Razrabotka tehnologii slojnogo azotno-fosfatnogo udobreniya na osnove splava ammiachnoy selitry': Avtoref. dis… kand. tehn. nauk, Ivanovskiy Gos. himiko-tehnol. un-t g. Ivanovo, 2006. - 17 s.

7. Glagolev O.L. Prakticheskiy opy't raboty' agregata AS-72 na OAO «CHerepoveckiy azot» na gibkoy sheme proizvodstva ammiachnoy selitry' i produktov na ee' osnove // Mir sery', N, P i K. - 2004, № 2, s. 21-23.

8. Patent № IAP 04527 RUz. Kl. S 05 G 1/00, S 05 V 7/00, S 05 S 1/00. Sposob polucheniya azotnofosfornogo udobreniya / SH.S.Namazov, B.B.Botirov, V.V.Pak, SH.I.Salihov, A.M.Reymov, R.YAkubov, B.M.Beglov, R.K.Kurbaniyazov, N.N.Pirmanov, B.S.Zakirov. - B.I. 2012, № 7.

9. Kurbaniyazov R.K. Tehnologiya slojnogo azotnofosfornogo udobreniya na osnove plava ammiachnoy selitry' i fosforitov Central'ny'h Ky'zy'lkumov // Avtoref. dis. … kand. tehn. nauk. g. Tashkent, 2011. - 28 s.

10. Pak V.V., Ten A.V., Pirmanov N.N., Namazov SH.S., Beglov B.M. Issledovanie processa polucheniya ammiachnoy selitry', fosfatizirovannoy s pomosch''yu ammofosa // Himicheskaya promy'shlennost'. 2011. T. 88, № 7, -s. 361-368.

11. Baranius V., Baruckiy YU., Krauze A., Paul' V., SHtyumer K.N. Promy'shlenny'e ustanovki dlya proizvodstva izvestkovo-ammiachnoy selitry' // Jurnal VHO im. D.I.Mendeleeva. -1983, t. 28, № 4 , -s. 439-445.

12. Cehanskaya YU.V., Titova O.I., Novikova O.S., Gorelova G.K. Termicheskie harakteristiki izvestkovo-ammiachnoy selitry' // Himicheskaya promy'shlennost' . - 1986, № 5, s. 283 - 285.

13. Mineev V. G. Agrohimiya. - M.: Izd-vo MGU i “Koloss” , 2004 g., 720 s.

14. GOST 21560.2 - 82. Udobreniya mineral'ny'e. Metody' ispy'taniy. - M.: Gosstandart, 1982. - S. 30.

15. Metody' analiza fosfatnogo sy'r'ya, fosforny'h i kompleksny'h udobreniy, kormovy'h fosfatov / M.M.Vinnik, L.N.Erbanova, P.M.Zaycev i dr. - M.: Himiya, 1975. - S. 213.

Included in

Engineering Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.