•  
  •  
 

Chemical Technology, Control and Management

Abstract

There were studied the physicochemical indices of quality of natural honey normalized in Ukraine and abroad. The dominant ones that determine the level of its quality are the mass fractions of sugars, proline and diastase number, and the principal compound which presence determines the level of safety of honey for health of consumers is hydroxymethylfurfural. There was carried out the analysis of nine specimens of natural honey sampled in all regions of Ukraine and shown that their quality conforms to norms of European directive and international standard for honey.

First Page

71

Last Page

74

References

1. "Ukraina voshla v TOP-3 mirovy'h e`ksporterov meda", https://www.segodnya.ua/rules/Usloviya-ispolzovaniya-materialov-sayta-SEGODNYAua.html

2. "V 2017 godu Ukraina e`ksportirovala rekordnoe kolichestvo meda", e`lektronny'y resurs: http://fakty.ua/240800-v-2017-godu-ukraina-eksportirovala-rekordnoe-kolichestvo-meda

3. Council Directive 2001/110/EC of 20 December 2001 relating to honey

4. "Me'd", e`lektronny'y resurs: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4

5. "Himicheskiy sostav i svoystva natural'nogo meda", e`lektronny'y resurs: http://paseka.su/books/item/f00/s00/z0000024/st003.shtml

6. Codex Alimentarius Commission Standard for Honey. Codex Stan 12-1981

7. "Prolin i ego soderjanie v mede", e`lektronny'y resurs: http://www.fgu-radiovetlab.ru/sobytiya-i-novosti/poleznaya-informatsiya/item/271-prolin-i-ego-soderzhanie-v-mjode.html

8. CHepurnoy, I. P. E`kspertiza kachestva meda / I. P. CHepurnoy. - M.: Marketing, 2002. - 112 s.

9. Kaygorodov R. V. Optimizaciya kontrolya kachestva meda / R.V. Kaygorodov, G. I. Legotkina, R. G. Hismatullin, E. N. Zubova // Pchelovodstvo. - 2009. - № 9. - S. 50-52.

10. "Diastaznoe chislo pchelinogo meda - chto za pokazatel'?", e`lektronny'y resurs: https://kakmed.ru/raznoe-o-mede/1739-diastaznoe-chislo/

11. DSTU 4497:2005 "Med natural'niy Tehni'chni' umovi"

12. Nacional'ny'y standart Ukrainy' DSTU 4497:2005 "Med natural'niy Tehni'chni' umovi"

13. Bal'-Prilipko L.V., Lesni'c'ka O.A., Paska M.Z. Obgruntuvannya norm maksimal'no dopustimogo vmi'stu shki'dlivih rechovin u medi' // Naukoviy vi'snik L'vi'vs'kogo Naci'onal'nogo uni'versitetu veterinarnoi` medicini ta bi'otehnologi'y i'meni' S.Z. Gjic'kogo. 2018. № 3 S 57-62.

14. Tehnicheskiy reglament Tamojennogo Soyuza TR TS 021/2011 "O bezopasnosti pisch'evoy produkcii"

15. "Toksichnost' gidroksimetilfurfurola v mede", e`lektronny'y resurs: http://refcenterkbr.ru/index.php/poleznaya-informatsiya/91-o-toksichnosti-gidroksimetilfurfurola-v-mede

Included in

Engineering Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.