•  
  •  
 

Chemical Technology, Control and Management

Editor-in-Chief

YUSUPBEKOV Nodirbek Rustambekovich, TASHKENT STATE TECHNICAL UNIVERSITY, Uzbekistan

Associate Editors

DADAKHODJAYEV Abdulla Tursunovich,CHEMICAL INDUSTRY, Uzbekistan

GULYAMOV Shukhrat Manapovich, TASHKENT STATE TECHNICAL UNIVERSITY, Uzbekistan

IGAMBERDIEV Khusan Zakirovich, TASHKENT STATE TECHNICAL UNIVERSITY, Uzbekistan

Assistant Editor

MATYOQUBOV Nurbek Rustamovich, TASHKENT STATE TECHNICAL UNIVERSITY, Uzbekistan