•  
 •  
 

The Light of Islam

Abstract

World politics is a complex and multifaceted relationship based on national interests, due to the conditions and factors associated with the specifics and customs of a particular state. The role of religion in international relations is not considered as important as economics and politics. But the conflicts and disagreements that arise in the world under the guise of different religions remind the world community how important the religious factor is. This factor knows no boundaries and is not limited to the territory of a particular state. In the 20th century, negative attitudes towards religion changed radically. In the 21st century, religion began to be seen as a link between the individual and society, a sizable factor in achieving harmony in the political system of the world community. The emergence of the religious factor in world politics is directly related not only to globalization but also to the centuries-old process of secularization of international relations. Although the system that influences the political factor in different directions has different forms, it is associated with economic, geographical, ethnonational, religious, cultural, socio-political, and historical processes. This article notes that cultural and religious factor is becoming as important in international politics as any other factor. By the twentieth century, the religious factor began to manifest itself in the manifestation of interethnic relations within the framework of religious traditions, which led to the emergence of various theories and views on it and subsequently to the analysis of these theories. We also consider in our study the influence of the religious factor on all strata of society. The study used comparative-historical, typological, hermeneutic methods of research, as well as the method of complex analysis of literature in the study of the religious factor and its definitions, its role in the socio-political life of the country, religious and philosophical teachings, and the history of Malaysia.

First Page

75

Last Page

86

References

 1. Buvinic, M. Women in Poverty: A New Global Underclass // Foreign Policy (Fall). P. 39. 2См. United Nations Millennium Development Goals. URL: http://www.undp.org/content/undp/en/home/mdgoverview.html
 2. Chalk P. West European Terrorism and Counter Terrorism: The Evolving Dynamic. New York: St Martin’s Press, 1996. P. 98.
 3. Cronin A. K. Behind the Curve .Globalization and International Terrorism // International Security. 2002. 27(3). Winter/Spring. P. 39.
 4. http://lawinrussia.ru/content/religioznyy-faktor-v-politike
 5. Huntington, S. The Clash of Civilizations. New York: Simon and Schuster, 1996.
 6. Marty M. and Appleby R.S. Conclusion: Remaking the State: The Limits of the Funda- mentalist Imagination // Fundamentalisms and the State: Remaking Polities, Economies, and Mili- tance. Chicago:TheUniversity of Chicago Press, 1993.
 7. Smith, D. E. Religion and Political Development. Boston, MA: Little Brown, 1970. P.6.
 8. The Globalization of World Politics: an Introduction to International Relations / John Bay- lis, Steve Smith, Patricia Owens. 4thedition. New York: Oxford Univ. Press, 2008.
 9. United Nations Human Development Report. New York: United Nations Development Programme? 2003. URL: http://www.unic.un.org.pl/hdr/hdr2003/hdr03_complete.pdf
 10. Turdiyeva, Dilafruz (2020) "FROM HISTORY OF MALAYSIEN EDUCATION SYSTEM," The Light of Islam: Vol. 2020 : Iss. 2 , Article 20. Available at: https://uzjournals.edu.uz/iiau/vol2020/iss2/20
 11. Batalov E.Ya. Antropologiya mirovoy politiki i mejdunarodnix otnosheniy. – Moskva: Aspekt Press, 2010.S. 93.
 12. Turdieva, D. M. (2019). The religious tolerance in Malaysia. ISJ Theoretical & Applied Science, 12 (80), 411-416.
 13. Gusev M. Mojet li vozniknut “Noviy Aziatskiy xalifat”? // «Aziya i Afrika segodnya». - Moskva: 2004 g., № 11, – Str. 58.
 14. Turdieva, D. M. (2019). The religious tolerance in Malaysia. ISJ Theoretical & Applied Science, 12 (80), 411-416. Soi: http://s-o-i.org/1.1/TAS-12-80-80 Doi: https://dx.doi.org/10.15863/TAS.2019.12.80.80
 15. Inson huquqlari deklarasiyasi (1948), Inson huquqlari va asosiy erkinliklarini himoya qilish Yevropa konvensiyasi (1950), Irqiy kamsitishning barcha turlarini taqiqlash bo‘yicha xalqaro konvensiya (1965), Fuqarolik va siyosiy huquqlar haqidagi xalqaro pakt (1966), Inson huquqlari to‘g‘risidagi Amerika konvensiyasi (1979), Ayollarni kamsitishning barcha turlariga barham berish to‘g‘risidagi konvensiya (1979), Inson va xalqlar huquqlari bo‘yicha afrika xartiyasi (1981), Bola huquqlari to‘g‘risidagi konvensiya (1984) va b.
 16. Korm J. Religiozniy vopros v XXI veke. Geopolitika i krizis postmoderna. – Moskva: “Institut Obщyegumanitarnix Issledovaniy”, 2012; Zvyagelskaya I.D. Religiozniy faktor v palestino-izrailskom konflikte // Religiya i konflikt /pod red. Malashenko A. i Filatova S. – Moskva: “Rosspen”, 2007; Mitrofanova A.V. Religiozniy faktor v mirovoy politike i problema «sivilizasiy» // Vek globalizasii. 2008.
 17. Kosov G.V. Politicheskaya konsepsiya islama: sivilizasionniy i politologicheskiy analiz. – Stavropol: Vozrojdeniye, 2008.
 18. Kyung G. Velikiye xristianskiye misliteli. – SPb.: 2000. – Str. 390.
 19. Leyn T. Xristianskiye misliteli. – Moskva: 1997. – Str. 326
 20. Mitrofanova A.V. Religiozniy faktor v mirovoy politike i problema “sivilizasiy” / Vek globalizasii. 1/2008. Str.109.
 21. Nazarov A.A. Religiozniy faktor i yego vliyaniye na vneshyuyu politiku gosudarstv: retrospektivniy analiz / Vestnik RMAT №3. 2017. S.26.
 22. Pay L. Nezapadniy politicheskiy prosess // Politicheskaya nauka. – 2003. – № 2., Vasilyev L.S. Istoriya Vostoka: v 2 t. – Moskva: Visshaya shkola, 1993., Yerasov B.S. Obщiye kriterii dixotomnogo sopostavleniya sosiokulturnix os- novaniy Zapada i Vostoka // Sravnitelnoye izucheniye sivilizasiy. – Moskva: Aspekt Press, 1998.
 23. Pereyashkin A.V. Religiozniy faktor v sovremennoy mirovoy politike. Dissertasiya na soiskaniye uchenoy stepeni kandidata politicheskix nauk. Pyatigorsk – 2015. – Str. 17,
 24. Polivyanniy D.I. Konfessionalniye aspekti mejdunarodnix otnosheniy i mirovoy politiki. Dostup: http://www.hist.msu.ru/Labs/ UkrBel/relotn.htm. (data obraщyeniya: 14.05.2020).
 25. Religiya i globalizasiya na prostorax Yevrazii / Pod red. A.Malashenko, S.Filatova. – Moskva: 2009. – Str. 97
 26. Rodosskaya deklarasiya 2009 goda. Dostup: http://www.ageev.net/2009/10/ mirovoj-obshhestvennyj-forum-dialog-civilizacij/ (data obrashyeniya: 14.05.2020).
 27. Stankevich G.V., Kosov G.V. Politizasiya religioznogo faktora: islamskaya proyeksiya. / Islamovedeniye. 2013. № 3. – Str. 15.
 28. Ugrinovich D.M. Filosoficheskiye problemi kritiki religii. – Moskva: Politizdat, 1965. - Str. 325–326.
 29. Faktor // Bolshaya sovetskaya ensiklopediya: v 30 t. / gl.red.A.M.Proxorov. – 3-ye izdaniye. –– Moskva: “Sovetskaya ensiklopediya”, 1969-1978.
 30. Sheris A. Religiozniy faktor i obщyestvo. Belaruskaya dumka. № 5, 2019. Str. 110.
 31. Yakovlev A.I. Religiozniy faktor v mirovoy politike v epoxu globalizasii: ot sekulyarizasii k fundamentalizmu // Vestn. Mosk. un-ta. Ser. 25. Mejdunarodniye otnosheniya i mirovaya politika. 2013. № 4. – Str. 6.
 32. Faktor // Bolshaya sovetskaya ensiklopediya: v 30 t. / gl.red.A.M.Proxorov. – 3-ye izdaniye. –– Moskva: “Sovetskaya ensiklopediya”, 1969-1978.
 33. Sheris A. Religiozniy faktor i obщyestvo. Belaruskaya dumka. № 5, 2019. Str. 110.
 34. Yakovlev A.I. Religiozniy faktor v mirovoy politike v epoxu globalizasii: ot sekulyarizasii k fundamentalizmu // Vestn. Mosk. un-ta. Ser. 25. Mejdunarodniye otnosheniya i mirovaya politika. 2013. № 4. – Str. 6.

Share

COinS