•  
  •  
 

The Light of Islam

Abstract

The purpose of the article is to study the contribution of scientists of Mawarannahr to the formation and development of the theory of Islamic law – usulu-l-fiqh. The study examines the factors that led to the emergence of usulu-l-fiqh in Iraq and its subsequent spread in the East. The article analyzes the scientific activity of the scientists of Mawarannahr and the influence of their works on the development of the al-fiqh method. We have studied written sources on usulu-l-fiqh in the region and their features. New concepts and methods introduced into the science of usulu-lfiqh through the books of Kaffal Shashi Mahasinu-sh-shari’a, Takvimu-l-adilla of Abu Zayd Dabusi, and Usulu-l-Pazdawi of Fakhru-l-Islam Ali Pazdawi. We researched the scientific activity and scientific works of such faqihs as Shamsu-la’imma Muhammad Sarakhsi, Fakhru-l-Islam Ali Pazdawi, Alau-d-din Samarkandi, Abu Hafs Umar Nasafi, Hisamiddin Akhsikati, Nizamiddin Shashi, Abul Barakat Nasafi, Sadrush-shaheed Ubaidullah ibn Mas’ud Bukhari. The article provides valuable information about such works as Takvimul-adilla, Usulu-l-Pazdawi, Usulu-s-Sarakhsi, Mizanu-l-usul, Manar, at-Talvih and comments and annotations to them. In conclusion, the importance of works on the science of usulul-fiqh for understanding the theoretical foundations, goals, and essence of Islam is explained

First Page

68

Last Page

75

References

1. A.Laknaviy. (1998). al-Favoid al-Bahiyya. Bayrut: Dorul Alqam. 2. Aminov, H., & Primov, S. (2017). Hanafiy fiqhi tarixi, istilohlari va manbalari. Toshkent: Movarounnahr. 3. Attor, F. (2013). Usul al-Fiqh. Istanbul: IFAV nashriyoti. 4. Semyonov A.A. (1957). O’zSSRning Fanlar akademiyasi sharq qo’lyozmalari to’plami (Vol. 4). (A.A.Semyonov, Ed.) Toshkent: O’zSSR FA nashriyoti. 5. Chalabiy, K. (1992). Kashf az-Zunun an-asamil kutub val funun (Vol. 2). Bayrut: Dor al-kutub ilmiya. 6. Dabusiy, A. Z. (1993). Ta’sis an-nazar. (M. i. Qabboniy, Ed.) Qohira: Maktaba as-Subayh. 7. Dabusiy, A. Z. (2001). Taqvim al-adilla. (X. al-Miysi, Ed.) Bayrut: Dor al-kutub al-ilmiyya. 8. Ibn Obidin, M. A. (2003). Raddul muxtor ala Durril muxtor (Vol. 1). Bayrut: Dor al-kutub al-ilmiyya. 9. Ibn Xaldun, Y. (1980). al-Muqaddima. Qohira: Maktabatu Ibn Taymiya. 10. Jabborov, N. (2004, mart). Imom al-Moturidiy – faqih. Imom Buxoriy saboqlari, 200. 11. Jassos, A. B. (1996). al-Fusul fi ilmil usul (Vol. 1). Bayrut: Dor al-kutub al-ilmiyya. 12. Jurjoniy, S. S. (1983). Ta’rifot. Bayrut: Dor al-kutub alilmiyya. 13. K.Brokelman. (1989). Tarix al-adab al-arabiy (Vol. 3). (D. A. Najjor, Trans.) Qohira: Dor al-ma’orif. 14. Kavsariy, M. Z. (1969). Bulug’ al-amaniy fi siyrati imom Muhammad ibn Hasan. Hims, Suriya: Al-Andalus. 15. Kavsariy, M. Z. (1989). Husnut taqoziy fi siyarti imom Abu Yusuf. Qohira: Maktaba al-azhariya. 16. Kosoniy, A. B. (1997). Badoi’ as-sanoi’ fi tartib ashsharoi’ (Vol. 7). Bayrut: Dor kutub al-ilmiyya. 17. L.Asrorova. (2014). Abu Hafs Kabir Buxoriy va hanafiy fiqhi. Toshkent: Toshkent islom universiteti nashriyoti. 18. Muhamedov N. (2015). Keffal Şaşî’nin Diplomatik Faaliyeti. Marmara Türkiyat Araştırmaları Dergisi 2 (2), 119-126. HYPERLINK “https://dergipark.org.tr/ tr/download/article-file/282071” https://dergipark.org. tr/tr/download/article-file/282071 . 19. Mukhamedov Nematullo (2020). Medieval Scientists Of The Oasis Shash And Their Contribution To Islamic Civilization // The American Journal of Social Science and Education. Innovations (ISSN – 2689-100x). Published: August 14, 2020 | Pages: 137-143. Doi: HYPERLINK “https://doi.org/10.37547/tajssei/Volume02Issue08-20” https://doi.org/10.37547/tajssei/Volume02Issue08-20 20. Мухамедов, Н. А. (2014). Хазрат Имам Абу Бакр Каффал Шаши – мухаддис из Ташкента. Peoples of eurasia. history, culture and interaction problems, 130. HYPERLINK “http://www.sociosphera.com/files/conference/2014/k-04_05_14.pdf” \l “page=130” http://www. sociosphera.com/files/conference/2014/k-04_05_14.pdf#page=130 21. N.Hakimova. (2020). Abu Bakr Qaffol Shoshiyning huquq falsafasi “fozil siyosat” atamasi. “Sharq allomalari yozma merosining ilmiy, falsafiy, ma’naviy tafakkurdagi o’rni nomli” Respulika ilmiy-amaliy konferensiya materiallari (p. 446). Toshkent: ToshDU nashriyoti. 22. Nasafiy, A. M. (1993). Tabsira al-adilla (Vol. 1). Anqara: Diniy ishlar rayosati nashriyoti. 23. Pazdaviy, F.-i. (1909). Usul. Karachi: Mir Muhammad kutubxonasi. 24. Pazdaviy, F.-i. (2016). Usul. (S. Bekdosh, Ed.) Madina: Dor as-siroj. 25. S.Ahmedov. (2019, mart). Kitobini Rasululloh maqullagan buxorolik faqih. (A. J. Xo’jam, Ed.) Hidoyat, 32. 26. S.G’aybullayev. (2021, Mart). “Usul al-Pazdaviy” asosida yozilgan asarlar. (S. Ziyodov, Ed.) Imom Buxoriy saboqlari, 200. 27. Saraxsiy, A. B. (1957). Usul (Vol. 1). (A. V. Afg’oniy, Ed.) Haydarobod: Dor al-ma’orif an-No’moniya. 28. Sezgin, F. (1991). Tarix at-turos al-arabiy (Vol. 3). arRiyod: Muhammad ibn Saud universiteti nashriyoti. 29. Subkiy, T. (1964). Tabaqot ash-shofi’iyya al-kubro (Vol. 3). Bayrut: Dor ihyo al-kutub al-arabiy. 30. Z.Najmiddinov. (2019). Abu Zayd Dabusiy ilmiy merosining Movarounnahr fiqh ilmi rivojidagi o’rni. Toshkent: O’zbekiston xalqaro islom akademiyasi nashriyoti.

Share

COinS