•  
 •  
 

The Light of Islam

Abstract

This article describes one of the methods for studying the lexical and semantic composition of the language. This method allows determining the number of linguistic units, their frequency and classifes them by proceeding from the basic types of semantic relations. Statistical and semantic analysis of a language enables us to determine the relationship between the original and borrowed parts of the vocabulary of the language. A part of the vocabulary of the Uzbek language, which consisted of Arabic and Persian words in the period of the 30-90s, was replaced by Russian-international borrowings. This article is devoted to the coverage of the method of linguisticstatistical analysis of borrowed Arabic words used in the education system of Uzbekistan. Besides, we conducted their statistical analysis. We have extracted Arabic words – Nouns used in education from the dictionary of the Uzbek language. Also, compound verbs were extracted, one of the components of which is borrowed from the Arabic language. We have examined 397 lexical units used in the feld of education borrowed from the Arabic language. We have studied them in terms of their frequency. We have made a statistical analysis based on the dictionary of the Uzbek language and regulatory documents on education. The reasons for the frequent use of Arabic lexemes in education determined. We divided borrowings from the Arabic language into groups according to their semantic and lexical characteristics

First Page

138

Last Page

146

References

 1. Al-Kadimi,M.G.(2010) Arabizmi v sovremennom russkom yazike. Voronej.
 2. Aripova Z.D.(2019). «ARAB TILIDA SO’ROQ GAPLAR” MAVZUSINI MUSTAHKAMLASHDA YANGI PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH. Sovremennoye obrazovaniye. (Uzbekistan), (1 (74)). https://cyberleninka.ru/article/n/ arab-tilida-suro-gaplar-mavzusini-musta-kamlashdayangi-pedagogik-tehnologiyalardan-foydalanish
 3. Bafoyev,B.(1983) Navoiy asarlari leksikasi.Toshkent.
 4. Jamolxonov, H.(2013) Hozirgio’zbek adabiy tili. Toshkent.
 5. Ibragimov,A.P.(2008) Bobur asarlari leksikasining lingvostatistik, semantik va genetik tadqiqi (“Devon”, “Mubayyin”, “Aruz”).Toshkent.
 6. Irisov, A.(1964) Toshkentda arabshunoslik. Qisqacha ocherk. Toshkent.
 7. Ismailova, Yulduz (2020) “CROSS-LANGUAGE PHONETIC INTERFERENCE IN LEARNING THE ARABIC LANGUAGE,” The Light of Islam: Vol. 2020 : Iss. 2 , Article 7. Available at: https://uzjournals.edu. uz/iiau/vol2020/iss2/7
 8. Ismailova, Y. A. (2019). The use of interactive methods in teaching students professional-oriented reading. ISJ Theoretical & Applied Science, 10 (78), 209-213.
 9. Kazakbaev, Akbar (2020) “THE PROBLEMS AND METHODS OF TEACHING FOREIGN LANGUAGES,” The Light of Islam: Vol. 2020 : Iss. 2 , Article 8. Available at: https://uzjournals.edu.uz/iiau/ vol2020/iss2/8
 10. Матибаева, Р. Б. (2019) Редкая рукопись по ханафизму «Манакиб Аби Ханифа» / Молодой ученый. — 2019. — № 36 (274). — С. 71-74.
 11. Raziya B. Matibayeva, Zohidjon Islоmov (2020) «RELATIONSHIP OF RELIGION AND TRADITION IN CENTRAL ASIA». International Journal for Innovative Engineering and Management Research. A Peer Revieved Open Access International Journal, Vol 09 Issue 12, Dec 2020, ISSN 2456-5083, P.92-96.
 12. NASIROVA, Malika (2020). “SEMANTIC CLASSIFICATION OF AUXILIARY VERBS IN ARABIC LANGUAGE”. The Light of Islam:Vol.2020:Iss.3,Article15.Availableat: https:// uzjournals.edu.uz/iiau/ vol 2020/ iss 3 / 15
 13. Kazakbayeva,G.A.(2012) Arabizmi v uzbekskom yazike v prikladnom i teoreticheskom aspektax. Moskva.
 14. Krapivnik, L.F.(2012) Metodi lingvisticheskogo analiza. Xabarovsk.
 15. Kovirshina, N.B.(2004) Leksikologiya arabskogo yazika. Rossiya.
 16. Nafasov,T.(1993) Bobur–nomshunos // Bobur va o’zbek milliy madaniyati taraqqiyotining ayrim masalalari. Andijon.
 17. Piotrovskiy, R.G.(1966) Informatsionnoye izmereniye pechatnogo teksta // Entropiya yazika i statistika rechi. Minsk.
 18. Rafiyev,A. (2006)20-yillar o’zbek tili leksikasidagi tarkibiy o’zgarishlarning mohiyati xususida / O’zbek tilshunosligi masalalari.Toshkent.
 19. Rasulov,R.(1993) Bobur–o’zbek tilining sofligi uchun kurashuvchi // Bobur va o’zbek milliy madaniyati taraqqiyotining ayrim masalalari.Andijon.
 20. Rahmatullayev,Sh.(2003) O’zbek tilining etimologik lug’ati.Toshkent.
 21. Tojiboyeva, M.(2011) Alisher Navoiyning “Ilk devon”idagi arabcha so’zlarning leksik-semantik talqini. Toshkent.
 22. O’zbek tilining izohli lug’ati. (2006) Toshkent.
 23. O’zbekiston Respublikasining “Ta’lim to’g’risida”gi qonuni(O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Axborotnomasi, 1997-y., 9-son, 225-modda; 2013-y., 41-son, 543-modda; Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 05.01.2018-y., 03/18/456/0512-son; 19.04.2018- y., 03/18/476/1087-son).
 24. O’zbekiston Respublikasi Prezidentining “Oliy ta’lim muassasalariga test sinovlari orqali qabul qilish tizimini takomillashtirish boy’icha qo’shimchachora-tadbirlar to’g’risida”gi qarori(Qonun hujjatlari maʼlumotlari milliy bazasi, 14.05.2019 y., 07/19/4319/3129-son)
 25. O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining Oliy ta’lim muassasalarini o’quv adabiyotlari bilan ta’minlash to’g’risidagi 816-sonqarori. (Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 11.10.2018 y., 09/18/816/2032-son).
 26. Frumkina, R.M.(1960) Statisticheskaya struktura leksiki Pushkina. Moskva.
 27. Frumkina, R.M.(1960) Primeneniye statisticheskix metodov v yazikoznanii. Moskva.
 28. Xolmanova,Z. (2007) ”Boburnoma” leksikasi.Toshkent.
 29. Hoshim,M. (2003) Besh yuz yillik qomus.
 30. Xodjiyev,A.,Ahmedov,A.(1981)O’zbek tili leksikologiyasi.Toshkent.
 31. Eshonov, G’.(1993) “Boburnoma”da komil inson timsoli //Bobur va o’zbek milliy madaniyati taraqqiyotining ayrim masalalari. Andijan.
 32. Eshonqulov,B.H. (1996) Hozirgi o`zbek adabiy tilida arabcha lug`aviy o`zlashmalarning paradigmatic assimetriyasiga munosabati. Toshkent.
 33. Yuldashev,B.(2008) Matnni o’rganishning lingvostatistik metodlari.Samarkand.
 34. Yuldashev,I.(2005)O’zbek kitobatchilik terminologiyasi: shakllanishi, taraqqiyoti va tartibga solish.Toshkent.

Share

COinS