•  
 •  
 

The Light of Islam

Abstract

The aim of the article is the theoretical justifcation and development of the organizational and economic mechanism for the formation and development of a regional intentional complex, where innovative components dominate. It should be noted that in recent years in the region there have been trends in the deepening of the newest forms of relations and interconnections based on the expansion of inter-sectoral and sectoral integration of industrial enterprises, the progress of the formation of forms of regional industrial systems is traced, prerequisites are created for the emergence of new forms of integrated cooperation of the subjects of the innovation process. In modern conditions, the current model of the competitive development of the industrial complex of the region is based on the broad and effective interaction of various participants in the development and commercialization of innovations, which requires a search for forms and directions of its strengthening. The need to strengthen the innovative component of the industrial complex, contributing to its innovative development, involves the search for new modifed organizational and economic mechanisms for the innovative development of the industrial system based on the assessment of trends and development features of new system interactions. Meanwhile, the process of transition to a model of innovative development is objectively closely related to the need to concentrate efforts on the formation of a systematic methodology for managing the innovative development of the region. The article focuses on the development of organizational and economic mechanisms for the innovative development of the regional industrial complex. In particular, attention is paid to the intensive factors of industrial production growth. To achieve the goal, several main tasks were set and solved in the article.. The state of fxed assets for the development of industrial production in the region has been studied. The region was also evaluated based on the influence of innovation and investment factors. The current state and trends in the development of industry in the Tashkent region are analyzed, the basic prerequisites for the creation of an innovative industrial system in the region are studied, and trends in the innovative development of industry in the Tashkent region are evaluated. In conclusion, recommendations are given for eliminating the imbalance between the existing regions, as well as for accelerating the development of new high-tech industries of the industrial complex

First Page

201

Last Page

211

References

 1. Abdullaev, R. V., & Botirova, N. Sh. (2016). O’zbekiston Respublikasida sanoatlashtirish zharajoni va uning istiқbollari. Jekonomika i fnansy (Uzbekistan), (9).
 2. Batirova, N. S., & Tohirov, S. (2019). IMPORTANCE OF FOREIGN ECONOMIC RELATIONS IN INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE REGION’S INDUSTRY. In EUROPEAN RESEARCH (pp. 145- 149).
 3. Batirova, N. S. (2019). Theoretical aspects of the innovative development of the region. In science and education: problems and innovations (pp. 120-124).
 4. Batirova, N. S. (2018). FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF THE TASHKENT REGION IN AN INNOVATIVE ECONOMY. European Journal of Humanities and Social Sciences, (6), 159-162.
 5. BATIROVA, N. (2018). THE INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE INDUSTRY IN TASHKENT REGION. The Light of Islam, 2018(4), 51-57.
 6. Batirova, N. (2019). FEATURES OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT OF THE TASHKENT REGION. The Light of Islam, 2019(4), 40.
 7. Batirova, N. Sh. (2018). FEATURES OF DEVELOPMENT OF TASHKENT REGION IN THE CONDITIONS OF INNOVATIVE ECONOMY. In EURASIAN ECONOMIC CONFERENCE (pp. 184- 187).
 8. Batirova, N. (2017). PROCESS OF INDUSTRY AND ITS PROSPECTS IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN.Theoretical & Applied Science, (8), 12- 18.
 9. Batirova, N. Sh. (2017). THE IMPORTANCE OF INNOVATIVE INDUSTRY IN THE DEVELOPMENT OF NATIONAL ECONOMY. Actual scientifc research in the modern world, (7-1), 63-66.
 10. Batirova, N. Sh. (2017). ROLE OF EXTERNAL ECONOMIC FACTOR IN THE PROCESS OF INDUSTRIALIZATION IN DEVELOPING COUNTRIES (on the example of Uzbekistan).In European Scientifc Conference (pp. 56-59).
 11. Batirova, N. (2020). Tendencies of development of high technology industry in Tashkent region. The Light of Islam, 2020(2), 193-198.
 12. Batirova, N. Sh., & Bozorova, Sh. I. (2019). ROL’’ PROMYShLENNOSTI V RAZVITIE TAShKENTSKOGO OBLASTI. Aktual’nye nauchnye issledovanija v sovremennom mire, (11-2), 21-26.
 13. Batirova, N. Sh. (2019). TEORETIChESKIE ASPEKTY INNOVACIONNOGO RAZVITIJa REGIONA. Aktual’nye nauchnye issledovanija v sovremennom mire, (8-1), 26-32.
 14. Batirova, N. Sh. (2019). MINTAQA SANOATI INNOVACION RIVOZhLANIShINING NAZARIJ ZhIHATLARI. Jekonomika i fnansy (Uzbekistan), (7).
 15. Batirova, N. Sh., & Guljaev, G. Ju. (2019). ROL’’ VNEShNEJeKONOMIChESKIH OTNOShENIJ V INNOVACIONNOM RAZVITII PROMYShLENNOSTI REGIONA. In JeKONOMIKA I PREDPRINIMATEL’’STVO: AKTUAL’’NYE VOPROSY, TENDENCII I PERSPEKTIVY RAZVITIJa (pp. 42-47).
 16. Batirova, N. Sh., & To`lqinov, D. Q. (2019). INNOVACIONNOE RAZVITIE PROMYShLENNOSTI REGIONA. In NAUChNYE ISSLEDOVANIJa VYSShEJ ShKOLY (pp. 145-147).
 17. Batirova, N. (2017). Process promyshlennosti i ego perspektivy v respublike uzbekistan. Theoretical & Applied Science, (8), 12-18.
 18. Batirova, N. Sh. (2018). OSOBENNOSTI RAZVITIJa TAShKENTSKOJ OBLASTI V USLOVIJaH INNOVACIONNOJ JeKONOMIKI. In EVRAZIJSKAJa JeKONOMIChESKAJa KONFERENCIJa (pp. 184-187).
 19. Batirova, N. Sh. (2017). ROL’’ VNEShNE JeKONOMIChESKOGO FAKTORA V PROCESSE INDUSTRIALIZACII V RAZVIVAJuShhIHSJa STRANAH (na primere Uzbekistana). In European Scientifc Conference (pp. 56-59).
 20. Bhadouria, P. S. GWALIOR MANAGEMENT ACADEMY. WAY, 87.
 21. Dobrinin A.I. CHelovecheskiy kapital v tranzitivnoy ekonomike: formirovaniye, otsenka, effektivnost ispolzovaniya / A.I. Dobrinin,S.A. Dyatlov, Ye.D. TSirenova. – CPb.: Nauka, 1999. 309 s.
 22. Elbekov O’.N., Ishbetaev X.M., Islomova R.A. O’zbekiston Respublikasida tadbirkorlik faoliyatini tashkil etishni takomillashtirish mexanizmi. Konchilik xabarnomasi ilmiy-texnik va ishlab chiqarish jurnali №16. 2004 yil. 113 bet.
 23. Gulyamova PhD, G. (2019). FEATURES OF FORMATION OF THE CONCEPT OF THE NATIONAL INNOVATION SYSTEM. The Light of Islam, 2019(4), 38.
 24. Guljamova, G. P. (2017). FORMIROVANIE KONKURENTNOJ BIZNES SREDY V UZBEKISTANE. In Fundamental’nye i prikladnye nauchnye issledovanija: aktual’nye voprosy, dostizhenija i innovacii (pp. 66-69).Tukhliev, N., Abdullayev, R., Gulnora, G., Batirova, N., & Uktam, J. (2020). Contemporary Trends in International Economic Integration: Challenges and Prospects. International Journal of Psychosocial Rehabilitation, 24(2).
 25. Maxmudov E.X., Ortiqov A., Karimov F. Korxona iqtisodiyotning asosiy bo’g’ini./Hamkor. 2010 yil 7 fevral
 26. Mahkamova M.A (2004). Formirovanie organizatsionno-ekonomicheskogo mexanizma upravleniya innovatsionnoy deyatelnostyu na promishlennix predpriyatiyax respubliki Uzbekistan. Tashkent 2004.
 27. Maxmudov E.X., Ortiqov A., Karimov F. Korxona iqtisodiyotning asosiy bo’g’ini./Hamkor. 2010 yil 7 fevral
 28. Mityakov S.N. i drugie. Innovatsionnoe razvitie regionov Rossii: metodika reytingovaniya. Jurnal innovatsiya. №9 (227) 2017. Str. 97-104.
 29. Qodirov A.M., G’ulomova G.P., Ahmedieva A.T., Alimova N.R. Milliy iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida sanoat korxonalarining raqobatbardoshligini oshirish. Monografya.-T.: “Iqtisodiyot”, 2013. 436 b.
 30. Sodiqov A.M. O’zbekiston mintaqalarining ijtimoiyiqtisodiy rivojlanishiva uni tartibga solish mexanizmlari. Toshkent-2006 yil.
 31. Strategiya dalneyshego povisheniya konkurentosposobnosti natsionalnoy ekonomiki: material 1-go Foruma ekonomistov/otv.red. M.P.Narzikulov. Tashkent. 2012. S. 8.
 32. Statistik byulliten. 2018 yilda O’zbekiston Respublikasining ilmiy-texnikaviy salohiyati va innovatsiyalar rivojlanishining asosiy ko’rsatkichlari. Davlat statistika qo’mitasi, Ta’lim, sog’liqni saqlash, fan va innovatsiya sohalarida statistik kuzatuvlar bo’limi. № 15-12. 25.05.2018. 339 b.
 33. Tukhliev, N., Abdullayev, R., Gulnora, G., Batirova, N., & Uktam, J. (2020). Contemporary Trends in International Economic Integration: Challenges and Prospects. International Journal of Psychosocial Rehabilitation, 24(2).
 34. Yo’ldoshev N.Q., Mirsaidova SH.A., Goldman Y.D. Innovatsion menedjment-T.: TDIU. Darslik 2011. 286 bet.
 35. Zaynutdinov SH.N. Innovatsion salohiyatni oshirish strategiyasi//Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar ilmiy elektron jurnali. №1, sentyabr 2011.

Erratum

Added DOI

Share

COinS