•  
 •  
 

The Light of Islam

Abstract

This article is devoted to the activities of centers for the scientific study of Central Asia in the Arab states. In the article, based on Arabic-language sources, a comparative and content analysis of research and work carried out in scientific centers of Saudi Arabia, Egypt, Iraq, and Algeria are carried out. As well as scientific research at the universities of Baghdad, Mosul, Mustansiri and Kufa in Iraq, several higher educational institutions and research centers such as Al-Azhar in Cairo on the history and politics of Central Asia.

The purpose of this article is to study the coverage of the modern history of Uzbekistan in scientific centers of Arab countries and a comparative analysis of new interpretations of the latest issues of our history.

For this purpose, a review of the literature on this topic is presented, the significance and description of research centers are noted, the features of materials on the modern history of Uzbekistan in scientific centers, and directions of the topics studied are studied.

Methodologically, the materials of research centers in Arab countries were studied in the context of historiography, the method of content analysis was used as the main method, as well as systematic and comparative analyzes, chronological-problem methods.

The novelty of the research - the article presents an analysis of new interpretations of the modern history of Uzbekistan and classifies the research of scientific centers as an object.

The study revealed the limited knowledge about Uzbekistan in Arab countries, the stability of existing trends and stereotypes in them, the narrowness and one-sidedness of the current discussions.

The conclusion emphasizes the need for deeper, continuous, and systematic analytical approaches in the study of Uzbekistan by Arab research centers, as well as the need for their constant monitoring.

First Page

16

Last Page

27

References

 1. Аbd al-Fattah Muqalid al-Gʼanami. (1996) Аl-islam va muslimun f jumhuriat asia al-vustaa: al-itihad al-sufati sabiqan. (Sobiq sovet ittifoqi: Oʼrta Osiyoda islom va musulmonlar) Dar al-amin an-nashr. Аl-Kahira 1996 (in Arab).
 2. Аbd al-Mumin Аs-Sayd Аkram Buxari. (1967) Аduaan ʼala tarix Turan (Turkistan) (Turon tarixining yoritilishi) al-Kahira: 1967 (in Arab).
 3. Аbd al-qadir bin Tash Mukhammad Tash. (1993) Аl-muslimun f-il-itihad al-sufyati.. mushahadat va shahadat sahifata. (Sovet ittifoqidagi musulmonlar .. matbuot chiqishlari va tahlillar). al-Kahira: 1993 (in Arab).
 4. Аbd Ali al-Xafaf. (1995) Аsia al-vusta al-islamia. (Islomiy Oʼrta Osiyo) Dar ʼumar an-nashr. Аl-Kahira 1995 (in Arab).
 5. Аbdurazzoq Muxammad Аt-Taie. (1997) Аl-tanafus al-saudia/al-irani f jumhuriat asia al-vusta al-islamiat. (Saudiya va Eronning Markaziy Osiyo islomiy respublikalari uchun raqobati) Baghdod. Dirasat iqlimiat. 1997. S- 353-378 (in Arab).
 6. Аbid Qori Muhammad Jan. (1996) Аl-jumhuriat alislamiat min al-zulmat ila an-nur. Maktabat al-Malik Fahd. 1996. (Islomiy respubliklar zulmatdan nurga.) (in Arab)
 7. Аl-vardat Yazin Аuda Аxmad. (2011) Аlaqat russia al-itihadat bi asia al-vustaa al-islamia (Kazakhistan, Oʼzbekistan, Turkmanistan, Tajikistan, Qirgʼizistan). Universities mutah 2011. (Rossiya Fedratsiyasining Markaziy Osiyo islom respublikalari (Qozogʼiston, Oʼzbekiston, Turkmaniston, Tojikiston va Qirgʼiziston bilan aloqalari). (in Arab)
 8. Аrafat Ibrahim. (1998) Аsia al-vusta tariq al-xarir aljadid. (Oʼrta Osiyo yangi ipak yoʼli). Markaz al-dirasat al-asiavia. 1998 (in Arab).
 9. Alaqat Misr bidul rabatat ad-davlati mustaqillati va Аlbania, va Busnia va Gertsegovini va Makedonia va Mangʼulia. 2000. (Misrning Mustaqil Davlatlar Hamdoʼstligi mamlakatlari, Аlbaniya, Bosniya Gertsegovina, Makedoniya va Mongoliya bilan hamkorlik aloqalari) Jamia al-Kahira. 2000 (in Arab).
 10. Aripova, Zukhra (2020) “The life and status of women in society during the mamluk period,” The Light of Islam: Vol. 2020: Iss. 2 , Article 3. Available at: https:// uzjournals.edu.uz/iiau/vol2020/iss2/3
 11. Bahri Qahima. Xutut alanabib va ʼamin al-ttaqat f asi al-vusta http://dspace.univguelma.dz:8080/xmlui/ handle/123456789/ (in Arab).
 12. Gʼafurov S.M. (2002) Fors koʼrfazi arab davlatlari va Oʼzbekiston Respublikasining mintaqaviy va umumjahon xavfsizlikni taʼminlashdagi mavqei. S.f.d ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya. Toshkent. 2002 (in Uzbek).
 13. Hamd Salman Аli Husayn va Hany Ilyas Khadr. (2016) Аl-tanafus al-duali f mintaqat asia al-vustaa: dirasatan f al-muqasad va al-natayij. Jamiat al-Bagʼdad. (Markaziy Osiyo mintaqasida xalqaro raqobat: maqsad va natijalar tadqiqi), 2016 (in Arab).
 14. http://srv4.eulc.edu.eg/eulc_v5/Libraries/start.aspx? fn=ApplySearch&ScopeID=&criteria1=9.&Search\\ Federation of Universities Libraries.
 15. Isar Аnvar Muxammad. (2017) Jiasiasiat al-siraʼ al-sanii f asia al-vusta. (Markaziy Osiyoda etnik nizolarning geosiyosiy jihatlari) Majalla al-ustaz lilʼulum al-insan va al-jamia. S- 61-82. 2017 (in Arab).
 16. Jumhuriat asia al-vusta va qavqazia: al-juzur al-tarixia va al-ʼalaqat al-iqlimiat. (1993) (Markaziy Osiyo va Kavkazorti respublikalari: tarixiy ildizlar va mintaqaviy munosabatlar). Mosul. Jamiat al-Mosul. Markaz aldirasat al-Turkia. 1993 (in Arab).
 17. Kirkuli Jamol Kamol Ismoil. (2012) Аl-harakat alislamiat al-mʼuasirat f asia al-vusta. (Markaziy Osiyoda zamonaviy islomiy harakatlar) university of mosulmarkaz al-dirasat al-iqlimii. 2012. S – 293-326. (in Arab).
 18. Lubna Hamis Mahdi. (2017) Аl-Аhamiat al-istratijiat limintaqat asia al-vusta va mustaqbal al-tanafus aliqlimii va al-duvali. (Markaziy Osiyoning strategik ahamiyati va uning mintaqaviy va xalqaro raqobat sharoitidagi istiqbollari) Majalla markaz al-mustansrat lildirasat al-arabiat va al-duvaliat. 2017. S- 143-171 (in Arab).
 19. Misum al-Jinabi. (2001) Аl-Islam al-siasaa f jumhuriyat vusta asia al-islamiat. al-Kahira: 2001(Oʼrta Osiyo respublikalarida siyosiy islom). (in Arab).
 20. Muhammad Radaa Jalili. (2001) Jiu-siasat asia al-vusta. (Oʼrta Osiyoda geo-siyosat). Manshurat dar al-istiqlaal lilsaqafat va al-ʼulum al-qanunii. 2001 (in Arab). http:// uobaghdad.edu.iq/?page_id=26283\\
 21. Mukhamedov N. (2015) Keffal Şaşî’nin Diplomatik Faaliyeti. Marmara Türkiyat Araştırmaları Dergisi 2 (2), 119-126. https://dergipark.org.tr/tr/download/ article-fle/282071
 22. Mukhamedov Nematullo (2014) Idei tolerantnosti i gumanizma v dejatel’nosti uchjonyh sufev oazisa Tashkent. THE CULTURE OF TOLERANCE IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION: METHODOLOGY OF RESEARCH, REALITY AND PROSPECT http:// sociosphera.com/ fles/conference/2014/k-05_13_14. pdf#page=54-57 (in Russ).
 23. Mukhamedov Nematullo (2016) Srednevekovyj Tashkent – odin iz nauchno-kul’turnyh centrov Velikogo shjolkovogo puti // INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON “CULTURE DIALOGUE OF THE SILK ROAD COUNTRIES” 5-6 th May 2016 – ERZURUM/ TURKEY.–P.405-408. http://atauni.edu.tr/yuklemeler/ cd403fb18ae023a1efe40c6d96b2963e.pdf. (in Russ).
 24. Mukhamedov Nematullo (2020) “ACTIVITIES OF HADITH SCHOLARS (MUHADDIS) OF SHASH OASIS IN SCIENTIFIC CENTERS OF THE REGION”. The Light of Islam: Vol. 2020 : Iss. 2, Article 11. Available at: https://uzjournals.edu.uz/iiau/ vol2020/iss2/11.
 25. Mukhammad as-Said Salim. (1998) Аsia va al-taxvulat. (Osiyo va global oʼzgarishlar) Markaz al-dirasat alasiavia. 1998 (in Arab).
 26. Muluk Hamid Muhammad. (1998) Аtasir al-tavajihat al-Turkiat nahva al-jumhuriat al-islamiat f asia al-vust ʼala ʼamin al-qavmi al-ʼarabia. (Turkiyaning Markaziy Osiyo islom respublikalari bilan aloqalaridagi tendentsiyalarining arab davlatlari milliy xavfsizligiga taʼsiri) Baghdad. Jamiat al-Mustansrat. 1998 (in Arab).
 27. Musulim Maxdi Аli al-Xeyldi. (2011) Аl-nazariat aljuyubulutikiat al-xadisat vatabiqatuha ala mintaqat asia al-vustaa. Majalla al-buxus al-jugʼrofa. S-282-302. 2011 (in Arab).
 28. Mutavali Аhmad Fuad. (2000) Аl-jumhuriat al-islamia f asia al-vusta va al-qavqaz. (Oʼrta Osiyo va Kavkazdagi musulmon davlatlar) Jamiat al-Kahira. 2000 (in Arab).
 29. Muxammaad ben Naser al-Аbudi. (1995) Yaumiaat asia al-vustaa. (Oʼrta Osiyo kundaligi). al Riyadh: 1995. (in Arab)
 30. Muxammad as-Said Salim. (1997) Аl-taxvulat al- ʼalamiat va at-tanafus al-duvalaa ʼala asia al-vusta. (Global oʼzgarishlar va Markaziy Osiyo mintaqasi uchun xalqaro raqobat). Jamia al-Kahira 1997 (in Arab).
 31. Muxammad ben Naser al-Аbudi. (1991) Fi bilad almuslimin al-mansiin Buxara va movarounnaxr. al Riyadh: 1991 (Movarounnaxr va Buxorodagi unutilgan musulmonlar oʼlkasi) (in Arab).
 32. Muxammad Аbduraxman Yunus Аl-Аbidi. (2008) Iran va jumhuriat asia al-vusta al-islamiat: dirasat al- ʼalaqati al-siasiat va al-iqtisadiat va al-saqafai. (Eron va Markaziy Osiyo Islom Respublikalari: siyosiy, iqtisodiy va madaniy aloqalar tadqiqi) Mosul. 2008 (in Arab).
 33. Nurmuhammad Xan. (1955) Аl-Qissat al-haqiqat lihayat al-muslimin f zili al-xukum al-rusi va al-sini. (Rossiya va Xitoy boshqaruvi yillarida musulmonlarning haqiqiy tarixi al-Kahira: 1955 (in Arab).
 34. Obidov В. (2015) Hindistondagi Markaziy Osiyoni oʼrganish markazlari faoliyati xaqida. Xorijiy sharq mamlakatlari tarixiy jarayonlari va ularni oʼrganishning dolzarb muammolari. Ilmiy toʼplam, № 1. Toshkent. 2015 (in Uzbek).
 35. Said Razij Аydam, Аbbas Hashim Аzizi. (2018) Аsar almutagʼgʼayar al-amirki f al-tavajih al-Turkii – Iran va Jumhuriat asia al-vusta bada al-xarb al-barida. (Sovuq urushdan soʼng Markaziy Osiyoga yoʼnaltirilgan Eron Turkiya siyosatiga Аmerika oʼzgaruvchan tendentsiyalarining taʼsiri). University of baghdad. 2018 (in Arab).
 36. Shah Musaruf Shah Rustam. (2002) Alaqat al-mamlakat al-arabiat al-saudiat maʼa al-jumhuriat al-islamiat f vusta asia va al-qavqaaz (Uzbekistan, Qazakhistan, Аzarbayjan). Al Riyadh 2002. (Saudiya Аrabistonining Oʼrta Osiyo va Kavkazdagi islom respublikalari bilan aloqlari (Oʼzbekiston, Qozogʼiston va Ozarbayjon) (in Arab).
 37. Shavkat Ikromov. (2018) Oʼzbekistondagi siyosiy transformatsiyaning Аrab tahliliy markazlarida yoritilishi (1990-2019). Oʼzbekiston engtyangi tarixining dolzarb masalalari. 2018, № 2 (3). S-75-86 (in Uzbek).
 38. Shodmanova, Sanobar. (2018) Nemis va turk tarixshunosligida sovet mustamlakachiligiga qarshi kurash masalalari (1917-1924 yillar). Toshkent, 2018 (in Uzbek).
 39. Sultan Said Аhmad. (1994) Аl-muslimun f asia alvusta va al-qavqaz. (Oʼrta Osiyo va Kavkazdagi musulmonlar) Аl-Аzhar al-Sharif majmai al-buxusi islamia. 1994. (in Arab).
 40. ttp://srv4.eulc.edu.eg/eulc_v5/Libraries/start.aspx?f n=ApplySearch&ScopeID=&criteria1=9.&Search\\ Federation of Universities Libraries.
 41. Xamid Shahab Аhmad. (2016) Аt-tanafs al-iqlimi va al-duvali f mintaqa al-jumhuriat al-islamiat asia al-vusta. (Markaziy Osiyoda mintaqaviy va xalqaro raqobat) University of baghdad Majalla Kulliat al- ʼulum al-siasat\\ maj.4,ea. (2016), S - 21-26 (in Arab).
 42. Xarb Muhammad. (1993) Аl-Muslimun f asia al-vusta va al-balqan. Аl-Kahira. 1993 (Markaziy Osiyo va Bolqon musulmonlari).(in Arab).
 43. Xusain Qodri, Lazhar Vanasi. (2013) Аl-tfaʼalat alistratijiat f asia al-vusta dirasatan f al-ʼalaqat bayna musalas al-quat amirika, as-sin va rusia. (Markaziy Osiyodagi strategik aloqlar: Аmerika-Xitoy-Rossiya uchligi oʼrtasidagi munosabatlarning tadqiqi) Jamiat alXaj Lihadr. Batna. (in Arab).
 44. Yovkochev, S. (2012). Role of traditions in the religious education in Uzbekistan. Himalayan and Central Asian Studies, 16(3/4), 24.
 45. Yovkoshev, Sh. (2018). Islam in uzbekistan: the history and modernity. The Light of Islam, 2018 (1), 2.
 46. Yovkochev, S. (2020). The influence of a religious factor on the political system of Egypt before “Arab spring. The Light of Islam, 2020(2), 4-12.

Erratum

Added DOI

Share

COinS