•  
 •  
 

The Light of Islam

Abstract

This article analyzes the socio-philosophical and logical aspects of sophistic thinking in the work of the thinker Saduddin Taftazani “Sharh al-Aka’id”, who defned knowledge as the essence of human life. Sophistic interpretations of various sociological considerations that have arisen in the context of the history of Islamic philosophy are described from a scientifc point of view. All the information presented in the article is covered based on comparative historical, logical methods, the attitude of representatives of the philosophy of the new period to the sophistic and scientifc approaches is theoretically analyzed. This study, which analyzes the scientifc signifcance of sophistic thinking for time and space, conducts a historical and philosophical study of the appearance of this term in the region, its objective and subjective reasons. From an ontological point of view, the article examines the attitude of Islamic philosophy, in particular theology, to certain sociophilosophical issues arising based on sophisticated views. Also, scientifc solutions to the problems of everyday life, the social signifcance of sophistry in space, and time are philosophically analyzed. Based on the epistemological knowledge of the scientist Saduddin Taftazani, the following are stated: the reasons and factors for the penetration of the subject of philosophy into the Arab regions, as well as the philosophical and historical attitude to the features associated with the role of individuals in this process. In the fnal part of the article, based on dialectical views, the importance of the spiritual heritage, which has arisen based on the Islamic phenomenon, is explained in ensuring social harmony between peoples and nations. In particular, the theoretical and methodological foundations of the factors that serve to ensure social balance in society have been investigated, as opposed to the unsubstantiated notions of perverted trends that arose in the process of the Islamization of the regions. This article cites quotes from the frst edition of Sharh alAqaid al-Nasafya, published in Arabic in 2009 by Maktabat ul-bushro publishing house in the state of Pakistan, Karachi.

First Page

133

Last Page

140

References

 1. Abd Al-Malik ‘Abd ar-Raxman as-Sa’di. Islamskoe verouchenie. Tolkovanie akydy «An-Nasafi». Kazan. Izd. DUM~RT. 2009.
 2. Abdulqodir Abdur Rahim. E’tiqod durdonalari. “Bad’ul amoliy” sharhi. Qayta ishlangan va to‘ldirilgan ikkinchi nashr. “Sharq” nashriyot-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi bosh tahririyati. T.: 2016.
 3. Abu Nasr Forobiy. Fozil odamlar shahri. T.: “Yangi asr avlodi”. 2018. - b.93.
 4. Alloqulov A.A. Abu Xafs Nasafiyning “Aqoid” asari va uning sharhlari tahlili. 24.00.01 – Islom tarixi va manbashunosligi. Tarix fanlari boʻyicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiya avtoreferati.T.:2018.–b.6.
 5. Karimov I., Rustamova M. Falsafa fani tarixi va nazariyasi. T.: 2006. -b.51.
 6. Karimov I., Rustamova M. Falsafa fani tarixi va nazariyasi. T.:2006. -b.85.
 7. Kinzyabaev D.M. Tolkovanie islamskogo veroucheniya v nasledii imama Abu Xanify. Metodicheskoe posobie. Ufa – 2018.
 8. Mukhamedov N. Keffal Şaşî’nin Diplomatik Faaliyeti. Marmara Türkiyat Araştırmaları Dergisi 2 (2), 119-126. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/282071
 9. Mukhamedov N., Turambetov N. Memorial complex of the Sultan Uwais Baba – one of cult historical centers in Central Asia // ACADEMICIA : An International Multidisciplinary Research Journal (Double Blind Refereed & Reviewed International Journal) Vol. 10 Issue 6, June 2020 Impact Factor: SJIF 2020 = 7.13 http://www.saarj.com
 10. Mukhamedov Nematullo (2020) "Activities of hadith scholars (muhaddis) of shash oasis in scientific centers of the region". The Light of Islam: Vol. 2020: Iss. 2, Article 11. Available at: https://uzjournals.edu.uz/iiau/vol2020/iss2/11.
 11. Nazarov Q. va b. Falsafa asoslari.T.: Oʻzbekiston. NMIU 2015. -b.195.
 12. Norqobilov M.X. Falsafa fani kontekstida kalom ilmi metodologiyasi (Mutakkalim Sa’duddin Taftazoniy ilmiy merosi misolida). Ta’lim sifatini takomillashtirishda innovatsion hamkorlikning dolzarb masalalari. Xalqaro ilmiy onlayn konferensiya. 2020 yil 27 may, Navoiy. –b.201-204.
 13. Norqobilov M.X. Ijtimoiy-tarixiy kontekstda Sa’duddin Taftazoniy asarlarining falsafiy-ma’rifiy ahamiyati. “Buxoroning islom sivilizatsiyasidagi o‘rni va unga qo‘shgan hissasi” mavzuidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman (videokonferensiya) materiallari to‘plami. Buxoro. 28-29-may 2020 yil.
 14. Norqobilov M.X. Philosophical interpretation of socio-political issues in Sa'deddin Taftazani's “Sharh al-aqeed”. EPRA International journal of Research & Development (IJRD) Monthly Peer Reviewed & Indexed International Online Journal ISII.F. Value: 1.241 DOI: 10.36713/ EPRA 2016/ 05.05.2020. ISSN (Online): 2455-7838 SJIF Impact Factor: 7.001. -P.176-179. http://IJRD.com
 15. Norqobilov M.X. Sa’duddin Taftazoniy “Sharh al-aqoid” asarining yozilish tarixi va ijtimoiy zarurati Imom Buxoriy saboqlari. №3.2020. ISSN 2181-4791. Buxoriy_saboqlari@mail.ru. 19-21 bet.
 16. Norqobilov M.X. The importance of social environment of Temur and the temurians period and the period he lived in the scientific work of Sa’duddin Taftazani. http://T-science.org/arxivDOI/2020/03-83.html (SJIF 5,667). Scopus ASCC: 1202. -P. 319-322. http://Scholar.google.com.
 17. Oʻzbekiston milliy enseklopediyasi. 8-j. T.: OʻZME DIN, 2004, -b.24.
 18. Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning 2018-yil 16-apreldagi “Diniy-ma’rifiy soha faoliyatini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari toʻgʻrisida”gi PF 5416-son farmoni // https://lex/uz/docs/3686277
 19. Rudolf U. Al-Moturidiy va Samarkand sunniylik ilohiyoti. Imom al-Buxoriy xalkaro jamg‘armasi. T.:2001.
 20. Sa’duddin Taftazoniy. “Sharx al-aqoid”. Britaniya nashri.
 21. Sa’duddin Taftazoniy. Sharh al-aqoid an-Nasafiy. Karachi. Pokiston. Maktabat ul-bushro. 2009-yil 1-nashr.
 22. Safarova N.O. Terrorizm (Tarixiy-falsafiy tahlil). T.: “Noshir”. 2009. -b.172.
 23. Sharipov M., Fayzixo‘jaeva D. Mantiq. T.: G‘afur G‘ulom, 2004.
 24. Shermuhammedova N.A. Gnoseologiya – bilish nazariyasi. Darslik.T.: 2008.-b.10.
 25. Sirojiddinov Sh. Islom falsafasiga kirish: kalom ilmi. T.: “Iqtisod-moliya”. 2008.
 26. Sultonov, A. (2019). THE NEW PHILOSOPHICAL PARADIGM OF CULTURAL DEVELOPMENT. The Light of Islam, 2019(4), 25.
 27. Sultonov, A. F. (2015). AMIR TEMUR BOSHQARUV MADANIYATINI TA’MINLASHDA TOLERANTLIKNING AHAMIYATI. O‘zbekiston Respublikasi Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zmu fuqarolik jamiyati shakllanishini monitoring qilish mustaqil instituti Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zMU ijtimoiy fanlar fakulteti, 461.
 28. To‘raev B.O. Logika (mantiq) bo‘yicha masala va mashqlar. T.: 2010.
 29. Toʻlepov A. Islom va aqidaparast oqimlar. T.: 2-nashr. “Sharq” NMAK bosh tahririyati.2013, -b.123-124.
 30. Toxtiev, Shuhrat Mr (2020) "Social and cultural life of the shiite communities of central asia in the XX-early XXI centuries," The Light of Islam: Vol. 2020: Iss. 2, Article 12. Available at: https://uzjournals.edu.uz/iiau/vol2020/iss2/12
 31. www.ahlisunna.uz. “Sharh al-aqoid” asarining Hamidulloh Beruniy tarjimasi. 2016.23.05.
 32. Ziynatullayev, Ziyodilla (2020) "The social-political situation in Central Asia on the eve of the advent of Islam," The Light of Islam: Vol. 2020: Iss. 2, Article 21. Available at: https://uzjournals.edu.uz/iiau/vol2020/iss2/21

  33. www.ahlisunna.uz. “Sharh al-aqoid” asarining Hamidulloh Beruniy tarjimasi. 2016.23.05.
  34. Ziynatullayev, Ziyodilla (2020) “The social-political situation in Central Asia on the eve of the advent of Islam,” The Light of Islam: Vol. 2020 : Iss. 2 , Article 21. Available at: https://uzjournals.edu.uz/iiau/vol2020/ iss2/21 35. Kakhharova, M. (2018). Question of Studying Personal Spiritual and Moral Development. Eastern European Scientifc Journal, (6). 36. Qaxxarova, M., & Tuychieva, H. (2019). Spiritualmoral environment and its basic indicators. The Light of Islam, 2019(4), 24. 37. Qaxxarova, M., & Absattorov, B. M. (2020). Evolution of views on ethics, ethical criteria and ethical standards. The Light of Islam, 2020(1), 110-115.

Erratum

Added DOI

Share

COinS