•  
 •  
 

The Light of Islam

Abstract

The purpose of the article is to study specifc aspects of the pattern of continuity, its place and role in the formation of moral values and social development, as well as to determine the importance of the continuity of moral values in the life of modern society based on spiritual and moral heritage. The issues of social development and continuity, dialectical and synergetic development according to inheritance law are covered. One of the main types of inheritance is the inheritance of moral values; on the basis of the spiritual and moral heritage, its essence, patterns of development and signifcance in the life of modern society are analyzed. The article reveals the essence of the content of morality, the category of morality, and the importance of moral values in the life of society based on the law of continuity. The historically correct perception of continuity, the theoretically and practically correct approach to it, is based on the fact that this allows one to rationally comprehend the real phenomena and events taking place in society. The article also explains that moral development is based on continuity, an inheritance of moral values, the study of tribal culture, spirituality, the development of innovations, their integration into life, the adoption of the past heritage according to certain laws, and transmission to future generations. In conclusion, it is noted that continuity is a socio-philosophical, historical phenomenon of national civilization, as well as the importance of positive continuity of the heritage of ancestors and its correct understanding for the formation of the morality of a new era today

First Page

103

Last Page

112

References

 1. Avloniy A. (1992) Turkiy Guliston yoxud axloq. - T.:O‘qituvchi, 1992.
 2. Aristotel. (1983) Politika. Soch.: V 4 t. T.,4. -M.: 1983.
 3. Behbudiy. M. (1999) Tanlanganasarlar. -T.: «Ma’naviyat», 1999.
 4. Bessonov B.N. (2006) Gumanizm i duxovnoerazvitieobshestva. Izdatelstvo RAGS. - Moskva. 2006.
 5. Demochko V.B. (2015) Innovatsionnaya lichnost: model i usloviya formirovaniya // Nauchnoe soobshestvo studentov: materialy VI Mejdunar. studench. nauch.- prakt. konf. «Interaktiv plyus». 2015.
 6. Dono, K. (2020). FEATURES OF INFORMATION EXCHANGE ASPECTS IN THE INFORMATION SOCIETY. Ижтимоий фанлар, 2(3).
 7. Ergashev I. (2000) Taraqqiyot falsafasi. - T.: «Akademiya», 2000.
 8. Falsafa tarixi. (2002) - T.: “Sharq”, 2002.
 9. Falsafa: qomusiy lug’at (2014) (Tuzuvchi va mas’ul muharrir Q. Nazarov). - T.: «Sharq”, 2004.
 10. Grudinin G.V. (2014) Istoricheskaya evolyusiya teorii innovatsiy. Vestnik IrGTU №2. 2014.
 11. Ismoilov F.Y. (1996) Ijtimoiy taraqqiyotda vorislik. - T.: O‘zbekiston, 1996.
 12. Kalandarova, D. (2020). FEATURES OF ASPECTS OF INFORMATION EXCHANGE. The Light of Islam, 2020(1), 210-214.
 13. Komilov N. (1996) Tasavvuf yoki komil insoi axloqi. -T.: “Yozuvchi”, 1996.
 14. Matibaeva, Raziya (2019) “SACRALIZATION AND TRADITIONALIZATION OF PERSONALITY ABU KHANIFA IN MAVARANNAHR,” The Light of Islam: Vol. 2019: Iss. 4 , Article 3. Available at: https:// uzjournals.edu.uz/iiau/vol2019/iss4/3
 15. Molostova M.Yu. (2010) Teoretiko-metodologicheskie osnovaniya ponyatiya «innovatsionnoe povedenie» // Izvestiya Samarskogo nauchnogo sentra Rossiyskoy akademii nauk. 2010. № 5.
 16. Najmidinova K.U. (2016) Oila tarbiyasida milliy va umuminsoniy axloqiy madaniyatning o‘rni /. – T.: «Adolat», 2016.
 17. Nazarov Q. (1998) Aksiologiya - qadriyatlar falsafasi. -T.: «Ma’naviyat», 1998.
 18. Odob-axloq kitobi. (2015) -T.:”Yangi asr avlodi”. 2015.
 19. Petrov S. R., Sannikov T.D. (2011) Formirovanie usloviy razvitiya innovatsionnoy kultury v kontekste strategii modernizatsii rossiyskoy ekonomiki // Kreativnaya ekonomika. 2011., № 2.
 20. Kakhharova, M. (2018). Question of Studying Personal Spiritual and Moral Development. Eastern European Scientifc Journal, (6).
 21. Qaxxarova, M., & Absattorov, B. M. (2020). EVOLUTION OF VIEWS ON ETHICS, ETHICAL CRITERIA AND ETHICAL STANDARDS. The Light of Islam, 2020 (1), 110-115.
 22. Qoraboyev T. (2001) Milliy qadriyatlarimizning jahon e’tirof // Tafakkur, 2011. – №3.
 23. Solnit R., Schwartzenberg S. (2002) Hollow City: The Siege of San Francisco and the Crisis of American Urbanism (New Edition). – 2002.
 24. Sorokin P. Chelovek. (1992) Sivilizatsiya. Obshestvo. -M.: Politicheskayaliteratura. 1992.
 25. Sultonov, A. (2019). THE NEW PHILOSOPHICAL PARADIGM OF CULTURAL DEVELOPMENT. The Light of Islam, 2019(4), 25.
 26. To‘rayev B. (2001) Sog‘lom fkr psixologiyasi va davlatning xavfsizligi. // Ijtimoiy fkr – inson huquqlari, 2001, 4-son.
 27. Yangi va eng yang davr g‘arbiy Yevropa falsafasi. (2002) -T.: “Sharq”, 2002.
 28. Yo‘ldoshev M.M. (1999) Mustaqil O‘zbekiston Respublikasi yoshlarini tarbiyalash jarayonida xulqodob madaniyati va siyosiy madaniyatni shakllantirish muammolari. Falsafa fan. dok. diss.1999.
 29. Yuldasheva F.X. (2014) Modernizatsiyaning falsafy jihatlari. // ADU Ilmiy xabarnoma. 2014. № 4.
 30. Yusupov E. Yusupov U. (2013) Oila – ma’naviyat bulog‘i. T, 2013.
 31. Qaxxarova, M., & Tuychieva, H. (2019). SPIRITUALMORAL ENVIRONMENT AND ITS BASIC INDICATORS.The Light of Islam,2019(4), 24.
 32. Shakarov, O. K. (2018). SPIRITUALITY OF LIDER IN ISLAM LAW.The Light of Islam,2018 (1), 8.
 33. Fuzailova, Gavhar (2020) «EASTERN THINKERS ON THE PEDAGOGICAL MASTERY,» The Light of Islam: Vol. 2020 :Iss. 2 , Article 19. Available at: https:// uzjournals.edu.uz/iiau/vol2020/iss2/19
 34. Xujaev, Muminjon Isokhonovich (2019) «HISTORICAL PHILOSOPHY OF AHMED ZAKI VALIDI,»Scientifc Bulletin of Namangan State University: Vol. 1: Iss. 12 , Article 23.
 35. Xujaev, M. I. (2015). Nekotorыe osobennosti eticheskix vzglyadov Аxmet-Zaki Validova. Credo new, (2-2), 3-3.

Erratum

Added DOI

Share

COinS