•  
  •  
 

The Light of Islam

Abstract

The article analyzes the amount of innovative products and services produced by industrial enterprises and organizations of the region. In particular, the low share of high-tech industrial products in the industrial sector and its reasons are emphasized. The process of directing the costs of marketing, technological and organizational innovations was analyzed to increase the overall proportion of the products of this sector. Also, the importance of creating innovative clusters in the region and improving the performance of small industrial zones was noted. It was mentioned that most of the costs of innovation are directed to industry, but most of these costs are in the low-tech sector. Directions of technological costs are listed one by one. In conclusion, the features of the industrial development of the region are summarized.

First Page

193

Last Page

198

References

1. Batirova, N. (2018). The innovative development of the industry in tashkent region. The light of islam, 2018(4), 51-57.

2. Batirova, N. S. (2018). Features of the development of the tashkent region in an innovative economy. European journal of humanities and social sciences, (6), 159-162.

3. Batirova, N. (2019). Features of industrial development of the tashkent region. The light of islam, 2019(4), 40.

4. Batirova, N. S. (2019). Theoretical aspects of the innovative development of the region. In science and education: problems and innovations (pp. 120-124).

5. Batirova, N. S., & Tohirov, S. (2019). Importance of foreign economic relations in innovative development of the region’s industry. In european research (pp. 145- 149).

6. Gulyamova phd, G. (2019). Features of formation of the concept of the national innovation system. The light of islam, 2019(4), 38.

7. Gulyamova G.P. Razvitiye innovasionnogo predprinimatelstva. Zbiór artykułów naukowych recenzowanych., 161.

8. Dobrinin A.I. CHelovecheskiy kapital v tranzitivnoy ekonomike: formirovaniye, otsenka, effektivnost ispolzovaniya / A.I. Dobrinin,S.A. Dyatlov, Ye.D. TSirenova. – CPb.: Nauka, 1999. 309 s.

9. Zaynutdinov SH.N. Innovatsion salohiyatni oshirish strategiyasi//Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar ilmiy elektron jurnali. №1, sentyabr 2011.

10. Yo’ldoshev N.Q., Mirsaidova SH.A., Goldman Y.D. Innovatsion menedjment-T.: TDIU. Darslik 2011. 286 bet.

11. Maxmudov E.X., Ortiqov A., Karimov F. Korxona iqtisodiyotning asosiy bo’g’ini./Hamkor. 2010 yil 7 fevral

12. Mahkamova M.A. Formirovanie organizatsionnoekonomicheskogo mexanizma upravleniya innovatsionnoy deyatelnostyu na promishlennix predpriyatiyax respubliki Uzbekistan. Tashkent 2004.

13. Maxmudov E.X., Ortiqov A., Karimov F. Korxona iqtisodiyotning asosiy bo’g’ini./Hamkor. 2010 yil 7 fevral

14. Mityakov S.N. i drugie. Innovatsionnoe razvitie regionov Rossii: metodika reytingovaniya. Jurnal innovatsiya. №9 (227) 2017. Str. 97-104.

15. Sodiqov A.M. O’zbekiston mintaqalarining ijtimoiyiqtisodiy rivojlanishiva uni tartibga solish mexanizmlari. Toshkent-2006 yil.

16. Strategiya dalneyshego povisheniya konkurentosposobnosti natsionalnoy ekonomiki: material 1-go Foruma ekonomistov/otv.red. M.P.Narzikulov. Tashkent. 2012. S. 8.

17. CN.Mityakov. Innovatsionnoe razvitie regionov Rossii: otraslevoy razrez. №2 (232), 2018. Str. 47-58.

18. Elbekov O’.N., Ishbetaev X.M., Islomova R.A. O’zbekiston Respublikasida tadbirkorlik faoliyatini tashkil etishni takomillashtirish mexanizmi. Konchilik xabarnomasi ilmiy-texnik va ishlab chiqarish jurnali №16. 2004 yil. 113 bet.

19. Qodirov A.M., G’ulomova G.P., Ahmedieva A.T., Alimova N.R. Milliy iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida sanoat korxonalarining raqobatbardoshligini oshirish. Monografiya.-T.: “Iqtisodiyot”, 2013. 436 b.

20. 2018 yilda O’zbekiston Respublikasining ilmiytexnikaviy salohiyati va innovatsiyalar rivojlanishining asosiy ko’rsatkichlari” statistik byulleteni. Davlat statistika qo’mitasi, Ta’lim, sog’liqni saqlash, fan va innovatsiya sohalarida statistik kuzatuvlar bo’limi. № 15-12. 25.05.2018. 339 b.

Share

COinS