•  
  •  
 

The Light of Islam

Abstract

The article discusses the strategic importance of Central Asia in the Middle Ages, the processes of the invasion of Turkic tribes, and its inclusion in the Turkic Kaganate. The Ephthalite Empire, which ruled Central Asia for almost a century, collapsed as a result of the attack of the Turkic clans. A management system based on nomadic traditions was created in the country: new orders and positions were introduced.

Although the states of Central Asia were vassals of the West Turkic Kaganate, they possessed a certain degree of internal independence. Without a centralized authority in the region, they developed in the form of a confederation of several states.

The article provides information on the territory, administrative system, domestic policy, economy and economy of the semi-independent states of Central Asia: Bukhara region, Samarkand and its subordinates of the Sogd region, Urusir (Ustrushon), Shasha, Ferghana, Ilaka, Kesh, Nasaf, Dabusiya, Sagonyan (Chaganian), Termez, Kuvodiyan, Akhsisak, Huttal (Huttalon), Buttam and the Khorezm region.

The article examines the socio-political situation and the local government system in Central Asia on the eve of the advent of Islam based on primary sources and scientific literature.

First Page

152

Last Page

159

References

1. Abu Bakr Muhammad ibn Jafar an-Narshaxiy. Buxoro tarixi. Toshkent, “Kamalak” 1991.

2. Abu Rayhon Beruniy. Qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar. /Tarjimon A.Rasulov. Mas’ul muharrirlar: I.Abdullaev va O.Fayzullaev/. T. “Fan” 1968.

3. Ahmedov A. Ahmad al-Farg‘oniy//Mas’ul muharrir: A.Azizxo‘jaev/. – T.: “O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi” Davlat ilmiy nashriyoti. 1998.

4. Ahmedov B. Tarixdan saboqlar. – T.: “O‘qituvchi” nashriyoti. – 1994.

5. at-Tabariy. “Istoriya” at-Tabari. Perevod s arabskogo V.I. Belyaeva s dopolneniyami O.G. Bolshakova i A.B. Xalidova. I tom.

6. Azamat Ziyo. O‘zbek davlatchiligi tarixi: (Eng qadimgi davrdan - Rossiya bosqiniga qadar) // Mas’ul muharrir: B. Ahmedov/. — T.: «Sharq,», 2001.

7. Bartold V.V. Sochineniya. I tom. M.: 1963.

8. Gumilev L.N. Drevnie tyurki. Kristall, 2003.

9. Hudud ul-olam. Fors tilidan tarjima, so‘z boshi va izohlar va joy nomlari ko‘rsatkichi muallifi Omonulla Bo‘riev. – Toshkent. “O‘zbekiston”, 2008.

10. History of civilizations of Central Asia. Volume III The crossroads of civilizations: A.D. 250 to 750 Editor: B. A. Litvinsky Co-editors: Zhang Guang-da and R. Shabani Samghabadi. Multiple History Series UNESCO Publishing. 1996.

11. Ibn Havqal. Movarounnahr/Ibn Havqal; arab tilidan tarj., izohlar muallifi Sh.S.Kamoliddin. Toshkent: “O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi” Davlat ilmiy nashriyoti, – 2011.

12. Madraimov A. Fuzailova G. Manbashunoslik. T.: O‘zbekiston faylasuflari ilmiy nashriyoti. 2008.

13. Murtazaeva R., Eshov B., Tojieva M., Joldasov B., Polvonov N., Yunusova X,. Odilov A. va boshqalar.O‘zbekiston tarixi. Darslik. Toshkent: Yangi asr avlodi, 2003.

14. Mukhamedov Nematullo. Шош воҳаси олимлари- нинг илмий-маънавий мероси. Монография. –Тош- кент, 2007. http://library.ziyonet.uz/ru/book/111133. Mukhamedov Nematullo. Shosh voҳasi olimlarining ilmij-ma#navij merosi. Monografija. –Toshkent, 2007. http://library.ziyonet.uz/ru/book/111133. (in Uzbek.)

15. Otaxo‘jaev A. Ilk o‘rta asrlar Markaziy Osiyo sivilizatsiyasida turk-sug‘d munosabatlari. Monografiya. – T.: ART-FLEX, 2010.

16. Saidahmedov I. Davlat va huquq tarixi. O‘quv qo‘llanma. – T.: O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi “Fan” nashriyoti, 2006.

17. Sultonov F., Bozorboev F. O‘rta asrlar tarixi (O‘zbekiston tarixi). T.: Alisher Navoiy nomidagi O‘zbekiston Milliy kutubxonasi nashriyoti, 2007.

18. O‘zbekiston SSR tarixi. II tom. Bosh tahrir hay’ati: R.X.Aminova va boshq. (Mas’ul muharrir Y.G‘.G‘ulomov). T., “Fan”, 1970.

19. Shamsutdinov R., Mo‘minov X. O‘zbekiston tarixi. – T.: Sharq. 2013.

20. Shoniyozov K. O‘zbek xalqining shakllanish jarayoni. – Toshkent. “Sharq”, 2001.

21. Ziyoyev H. O‘zbekiston mustaqilligi uchun kurashlar tarixi (miloddan oldingi asrlardan to 1991 yil 31 avgustgacha). Toshkent, 2001.

Share

COinS