•  
  •  
 

The Light of Islam

Abstract

In the context of global economic innovation, it is important to study the methodological and practical aspects of this problem from the point of view of identifying trends, aspects and possibilities of using the cluster approach in developing the effectiveness of ziyarah tourism. In our country, the government must create all the necessary conditions for the formation and effective functioning of the tourism industry, in particular tourism pilgrimages, also create a regulatory framework and take appropriate measures for the development and development of certain types of tourism. One of the important factors in the development of tourism in our country is peace, stability, mutual understanding and solidarity. Our country has long attracted people from the most developed countries of the world for its beautiful and diverse nature, rich history, architectural monuments and great scholars. It is noteworthy that the first step in the development of pilgrimage tourism to the country has been taken. With the initiative of the President of the Republic of Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev, the first international tourism forum was held in Bukhara on February 21-23, 2019. In this article gives informtion about that the Republic of Uzbekistan establishes and develops relations with international organizations and foreign countries in the field of tourism, increases the flow of tourists to our country, creates all conditions for tourists, improves the quality and culture of services, and also provides the tourism industry. The organizational and economic aspects of tourism regulation are examined, as well as the training and education of specialists in this field.

First Page

202

Last Page

209

References

1. O‘zbekiston Respublikasining “Turizm to‘g‘risida”gi qonuni // Xalq so‘zi, 1999yil 20 avgust.

2. “2017—2021-yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha Harakatlar strategiyasini “Faol tadbirkorlik, innovatsion g‘oyalar va texnologiyalarni qo‘llab-quvvatlash yili”da amalga oshirishga oid Davlat dasturi to‘g‘risida”gi Farmoni;

3. O‘zbekiston respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2017-yil 16-avgustdagi qarori bilan 2018–2019 yillarda Turizm sohasini rivojlantirish bo‘yicha birinchi navbatdagi chora-tadbirlar dasturi.

4. Mirziyoyev Sh.M. ”Milliy taraqqiyot yo‘limizni qat’iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko‘taramiz” – Toshkent: O‘zbekiston, 2017. – 592 b.

5. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning ”2017–2021 yillarda O‘zbekiston Respublikasining rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishidagi” harakatlar strategiyasi.

6. Tania Kapiki, Nikoletta Tatari. Quality Management in Tourism Accommodations: The European Flower. Technological Educational Institution of Thessaloniki School of Adminstration and Economics Department of Tourism Management. 2006. 112 p. Ammosov Yu.

7. PERSPEKTIVY RAZVITIYA. – 2019. – S. 49-54.

8. Tuxliyev I.S., Hayitboyev R., Ibodullayev N.E, Amriddinova R.S. Turizm asoslari: O‘quv qo‘llanma. – Samarqand: SamISI, 2010.

9. Xoliqulov A.N. “Mehmonxonalarda servis sifati va samaradorligini oshirish imkoniyatlari (Samarqand mehmonxonalari misolida)” mavzusidagi nomzodlik dissertatsiyasi avtoreferati. – Samarqand, SamISI, 2011. – 10 b.

10. Mirzayev Q.J., Musayev B.Sh. Mehmonxona xo‟jaligi menejmenti. – Samarqand, 2010.

11. Uoker D. (perevod V.N. Yegorova). Vvedeniye v gostepriimstvo. M.: Yuniti, 2012. – 735 c.

12. Fillipovskiy Ye.Ye., Shmarova L.V. Ekonomika i organizatsiya gostinichnogo xozyaystva. - M.: 2005. – 127 s.

13. Yankevich V.S., Bezrukova N.L. Marketing v gostinichnoy industrii i turizme. - M.: Akademiya, 2005. – 197 s.

14. D.M.Umarova. M.A.Boronov. Logistika. O‘quv qo‘llanma T. 2016

15. Y.K.Korieva. Logistika. O‘quv qo‘llanma T 2012.

16. Amriddinova R. Mehmonxonalarda servis xizmati. – Samarqand, 2011.

17. Uzoqov A., Nosirov E., Saidov R., Sultanov M. «Investitsiya loyihalarini moliyalashtirish va ularning monitoringi» O‘quv qo‘llanma, - T.: «IQTISODMOLIYA », 2006y., 377 b.

18. Pardayev M.Q. va boshqalar. Mehmonxona xo‘jaliklarida samaradorlikni oshirish muammolari. Monografiya. –T.: Iqtisodiyot, 2013.

19. Isadjanov, Abduvali (2018) “THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS: PRIORITY DIRECTIONS AND ACTUAL TASKS,” The Light of Islam: Vol. 2018 : Iss. 1 , Article 20. Available at: https://uzjournals.edu. uz/iiau/vol2018/iss1/20

20. Xudayarov A. A., Pirmatov X. R. Vozdeystviye turizma na natsionalnuyu ekonomiku Indonezii //Sborniki konferensiy NIS Sotsiosfera. – Vedecko vydavatelske centrum Sociosfera-CZ sro, 2014. – №. 39. – S. 262- 265.

21. Sadikova R. A. FORMIROVANIYE STRUKTURY INNOVASIONNOGO POTENSIALA //NAUCHNYY ELEKTRONNYY JURNAL «MATRITSA NAUCHNOGO POZNANIYA». – S. 171.

22. Gulyamova G. P., Babanova Yu. V. SOVERSHENSTVOVANIYE MEXANIZMA REGULIROVANIYA PROTSESSOV FORMIROVANIYA KONKURENTNOY BIZNESSREDY //EKONOMIKA I PREDPRINIMATELSTVO: AKTUALNYYE VOPROSY, TENDENSII I PERSPEKTIVY RAZVITIYA. – 2019. – S. 49-54.

23. Abazova M. V., Bechelov Z. S., Isadjanov A. A. Economic essence and objective necessity of state regulation of agro-industrial complex //Modern Economy Success. – 2017. – №. 2. – С. 19.

24. Xoliqulov A.N. “Mehmonxonalarda servis sifati va samaradorligini oshirish imkoniyatlari (Samarqand mehmonxonalari misolida)” mavzusidagi nomzodlik dissertatsiyasi avtoreferati. – Samarqand, SamISI, 2011. – 10 b.

25. O‘zbekiston iqtisodiy axborotnomasi URL/http://www. EVU.UZ 2017

26. Klaus Schwab World Economic Forum The Global Competitiveness Report 2017-2018

27. “Compendium of tourism statistics» 21 st Edition published by the WTO, printed by Spain - 2016

28. http://www.techart.ru/-Marketingovyy konsalting i autsorsing

29. http://www.stat.uz- Davlat statistika Qo‘mitasi

30. URL: http://www.press-service.uz – O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Matbuot xizmati rasmiy sayti

31. O‘zbekiston Milliy axborot agentligi malumotlari. http://www.uza.uz.

Share

COinS