•  
  •  
 

The Light of Islam

Abstract

This article is the first analysis of the syntactic study of the Arabic compounds used in the book “Qisasi Rabghuzi”, which is the first example of Uzbek classical literature written in Turkish language and based on Islamic sources. The book uses a number of Arabic compounds and consists of words and phrases. The method of making Arabic compounds in the work and the determination of their status in the Turkic language is important in studying the history of Uzbek linguistics and Arabic studies. In the vocabulary of the language, many syntactic vocabulary units are formed, and because this method of word-formation is the most efficient one, the number of compound words in any field is the highest in comparison. In this article, the Arabic compounds used in the book "Qisasi Rabghuzi" are pure Arabic compounds - compounds used with the preservation of grammatical and syntactic signs of Arabic (personalized compounds, isofacial compounds, compounds used with possessive pronouns, compounds formed from the nonlinear combination of two words, compounds formed by isofacial chain and annotation); compounds formed by the Persian isolation; compounds formed by Turkic syntactic elements (compounds formed by adhesion, compounds formed by the symbolic or non-symbolic form of the Turkish isoform); The isolation produced by the Arabic, Persian or Turkic elements was classified as a chain link and syntactic analysis was performed.

First Page

177

Last Page

184

References

1. Alisher Navoiy asarlari tilining izohli lug‘ati. ( 1983) Toshkent.

2. Abdurahmonov, G‘. (1979) Hozirgi o‘zbek adabiy tili. Sintaksis. Toshkent: O‘qituvchi nashriyoti.

3. Abdusamatov, M. (1977) Fors tili. Toshkent.

4. Abdullaev, F. (1974) So‘zlar o‘zaro qanday bog‘lanadi. Toshkent: Fan.

5. Abdushukurov, B. (2008) “Qisasi Rabg‘uziy” leksikasi. Toshkent.

6. Alixonto‘ra Sog‘uniy. (2007) Tarixi Muhammadiy (To‘rtinchi nashr).Toshkent: “Sharq”.

7. An-naym. (2003) Arabcha – o‘zbekcha lug‘at. Toshkent.

8. Begmatov, E. (1985) Hozirgi o‘zbek adabiy tilining leksik qatlamlari. Toshkent.

9. Berezin, F.M. (1975) Istoriya lingvisticheskiх ucheniy. Mоskva.

10. Grande, B.M. (2005) Kurs arabskoy grammatiki v sravnitelno-istoricheskom osveshenii. Moskva: Izdatelstvo vostochnoy literaturi.

11. Ibrohimov, N. Yusupov, M. (1997) Arab tili grammatikasi. Toshkent.

12. Isaqova, Z.M. (2010) Alisher Navoiyning “Majolis unnafois” asaridagi ijtimoiy-siyosiy leksika. Filol.f.n..... diss., Toshkent.

13. Islom entsiklopediya (2017) Toshkent: “O‘zbekiston milliy entsiklopediyasi” Davlat ilmiy nashriyoti.

14. Islomshunoslik qomusiy lug‘ati. (2013) Toshkent.

15. Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf. (2011) Qur’oni Karim va o‘zbek tilidagi ma’nolari tarjimasi. Toshkent: Sharq.

16. Mayzel, S. (1957) Izafet v turetskom yazike. Leningrad: Izdatelstvo AN.

17. Nosiruddin Burhonuddin Rabg‘uziy. (1990) Birinchi kitob. Toshkent: Yozuvchi.

18. Umurqulov, B. (2012) Hozirgi o‘zbek tili. Termiz.

19. Xayrullaev, X.Z. (2001) So‘z birikmasi va gapning predikativlikka munosabati. Filol.f.n.... diss., Samarqand.

20. Chetin, M. (2011) Hozirgi o‘zbek va turk tillarida so‘z birikmalari sintaktik derivatsiyasi. Filol.f.n.... diss., Samarqand.

21. Yusupov, M. (1983) Navoiyning prozaik asarlarida arabcha izofali konstruksiyalar. Toshkent: O‘zbek tili va adabiyoti.

22. Yuldashev, T. (2004) Navoiy va Boburning islom farzlariga bag‘ishlangan asarlaridagi shar’iy atamalarning lisoniy tahlili. Filol.fan.nom. ...diss., Toshkent.

23. Qoraev,T. Vohidov, R. (1978) Adabiy taxalluslar haqida. Toshkent.

24. Hakimov, D. (2004) O‘zbek tili leksikasida izofiy birikmalar tizimi. Toshkent: O‘zbek tili va adabiyoti.

25. http://library.ziyonet.uz/ru/book/101736.html. Omonov, M. “Boburnoma”dagi izofiy birikmalarning transliteratsiyasi.

Share

COinS