•  
  •  
 

The Light of Islam

Abstract

In the medieval history of Egypt, the peculiarities of the Turkic Sultans are full of Tulunids, Exshcidians and Mamluks. The religious historical monuments and shrines built during this period can provide information on some of the Sultans' activities. This scientific article investigates and analyzes the processes of formation of the sovereignty of the Mamluks who dominated Egypt in 1250-1517, the events that led to the arrival of the Egyptians to Egypt, their relationship with the Abbasids. The prestige of Egyptian sultans grew after the victory over the Mongols. The issues related to the reign of the Sultan of the Bahelik (1250-1382) and the reign of the Burjuk Sultans (1382-1517) were also discussed. Another peculiarity and significance of the period studied was the rapid penetration of Turkic elements into Arabic culture. The first Sukuk Sultans (Bahrians) were speaking the old Turkic language in the Oguz - Kipchak dialect. In the offices, the Kipchak language was used. Ancient Turkic scholars say that during that time a great deal of attention was paid to learning the Kipchak language in Egypt, and that it was written to study the grammar and vocabulary of the Kipchak language.

First Page

82

Last Page

88

References

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Ислом ҳамкорлик ташкилоти Ташқи ишлар вазирлари кенгаши 43-сессиясининг очилиш маросимидаги нутқи // Халқ сўзи, 2016, 19 октябрь.

2. Абу ал-Фидо’ Исмо‘ил. Ал-Мухтасар фи ахбор ал-башар. Ж3. – Қоҳира, 1907. – Б. 199-200.

3. Аҳмад Шалабий. Ат-тарих ал-исломий. – Қоҳира: мактабат ан-наҳда ал-мисриййа , 1990.

4. Босворт К.Э. Мусульманские династии. Справочник по хронологии и генеалогии. Пер. с англ. П.А.Гряз- невича. М.: «Наука», 1971. – 324 б.-Греков Б., Яку- бовский А. Золотая орда. Гос. Соц.эконом. из-во. Ленинградское отделение. 1937.

5. Дониёров Х. Эски ўзбек адабий тили ва қипчоқ ди- алектлари. Т. 1976, Ал-Ибодий Аҳмад Мухтор. Фи- т-тарих ал-айюбий ва-л-мамлуки. – Искандарийа: Ал-муассаса шаббоб ал-жоми‘а, 1992. .

6. Ибн Тағриберди Абу ал-Маҳосин. Китоб ан-Ну- жум аз-Зоҳира фий мулук Миср ва-л Қоҳира. Ж.7. –Қоҳира, 1963-1972.

7. Маҳосин Муҳаммад Ваққод. Ат-Табақот аш-ша‘бий- йа фий-л-Қоҳира ал-мамлукиййа. – Қоҳира: Ал- ҳай’а ал-мисриййа, 1999.

8. Муҳаммад Ҳасан Закий. Миср ва-л-ңадора ал-исло- миййа.–Қоҳира: Визора ал-ҳарбиййа, йили кўрса- тилмаган.

9. Наджип Э.Н. Кипчакско-огузский литературный язык Мамлюкского Египта. М. 1975.

10. Нур ад-Дин Халил, Сайф ад-Дин Қутуз – Қоҳира ал-мугул, Муассасату Хаврас ад-давлийа мин-нашр ва-т-тавзиъ. Ал-Искандария, 2005 й.

11. Семенова Л.А. “Салах ад-дин и мамлюки в Египте”. Из-во Наука. М. 1966.

12. Тақий ад-дин Ал-Мақризий. Ас-Сулук фи ма‘ри- фа дувал ал-мулук. – Қоҳира: Дор ал-кутуб ал-ми- срийа. Ж1.1970.

13. Хасанов А.А. Социально-политический строй мам- люкского Египта..., Автореф. дисс. на соиск. канд. ист. наук. – 1975

14. Ҳасан ‘Али Иброҳим. Тарих ал-мамолик ал-баҳрий- йа – Қоҳира: мактабат ан-наҳда ал-мисриййа, 1967.

15. Ҳамза Абд ал-Ҳофиз. Нияба Ҳалаб фий аср салотин ал-мамолик. – Қоҳира: Ал-Ҳай’а ал-мисриййа, 2000.

16. Хафажа Муҳаммад Абд ал-Мунъим. Қиссату ал-а- даб фи Миср,

17. Ходжаева Р.У. Мамлуклар даври араб адабиёти (XIII–XVасрлар). Т.2013

18. Шамий Яҳё. Шажарат ад-Дурр- маликату-л-мус- лимин ва ъасимату-д-дунйа ва-д-дин. Дар ал-фикр ал-араби. Байрут – Лубнан. 2004.

19. Шаҳоб ад-дин ал-Умарий. Масолик ал-абсор фий мамолик ал-амсор. Ж. 16– Қоҳира: Дор ал-кутуб, 1964.

Share

COinS