•  
  •  
 

Bulletin of Gulistan State University

Abstract

In our opinion, the article discusses the use of some formulas of the Uzbek language in the modern Uzbek language, linguistic commentators affixes, phonetic versions of the current affixes in the Uzbek language, was based on existing scientific literature.

First Page

35

Last Page

39

References

Abdurahmonov G‘., Shukurov Sh., Mahmudov Q. O‘zbek tilining tarixiy grammatikasi. O‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati, –T., 2008. - 528 b. Abdurasulov Yo. Turkiy tillarning qiyosiy-tarixiy grammatikasi. –T., Fan, 2009. -260 b. Berdialiyev A. Hozirgi o‘zbek adabiy tili. Xo‘jand, 2015. – 136 b. Кононов A.H. Грамматика современного узбекского литературного языка . М –Л.,1960. – 450-b. To‘ychiboyev B. O‘zbek tilining taraqqiyot bosqichlari. –T., O‘qituvchi, 1996. –174 b. Tojiyev Y. O‘zbek tilida affiksal sinonimiya, fe’l yasovchi affikslar haqida. –T., Universitet, 1992 G‘ulomov A. Tixonov A.N. Qo‘ng‘urov R. O‘zbek tili morfem lug‘ati. O‘qituvchi, 1977. –460 b. O‘zbek tilining izohli lug‘ati. 5 jildlik. O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2008. 5 jildlik. –592 b.

Share

COinS