•  
  •  
 

Gorniy vestnik Uzbekistana

Abstract

An integrated study on the sandstone hosted uranium deposits on the base of hydrodynamic simulation has been carried out to define optimal field opening schemes. The reservoir simulation and mass-transfer models for selected field opening schemes, ways of optimizing existing facilities and building of optimized scheme are the main results of this investigation.

First Page

6

Last Page

11

References

1. Geotekhnologiya urana na mestorozhdeniyakh Kazakhstana – V.G.YAzikov, V.L.Zabaznov, N.N. Petrov, Ye.I.Rogov, A.Ye.Rogov- Almaty, 2001 g.,444 s. 2. Kantsel' A.A. Avtoreferat kand diss. Matematicheskoye modelirovaniye dinamiki protsessa podzemnogo vyshchelachivaniya v neodnorodnom rudonosnom sloye. M, MGU, 2010 g. 24 s. 3. L N. Krichevets, Metody opredeleniya form i ploshchadi zony tsirkulyatsii rastvora v usloviyakh raboty sistemy skvazhin// Matematicheskiye metody issledovaniy v geologii, Moskva: VIMS, 1983 g.. Научиться произносить 1. Geotechnology of uranium in the deposits of Kazakhstan - V. G. Yazikov, V. L. Zabaznov, N. N. Petrov, E.I. Rogov, A.E. Rogov- Almaty, 2001, 444 p. 2. Kantsel A.A. Abstract of Cand diss. Mathematical modeling of the dynamics of the process of underground leaching in heterogeneous ore-bearing layer. Moscow State University, 2010, 24 p. 3. L N. Krichevets, Methods for determining the shape and area of ​​the solution circulation zone in the conditions of the well system // Mathematical research methods in geology, Moscow: SIMS, 1983.

Share

COinS