•  
  •  
 

Scientific-technical journal

Abstract

The article presents the results of research on obtaining analytical expressions that allow us to determine the rational values of the parameters (angles of installation of levelers to the direction of movement and solution, the width of the levelers, the gap between the levelers, the length of the levelers, the height of the levelers) of the levelers of the wide-span small leveler and the calculations performed on them.

First Page

60

Last Page

65

References

[1] Соколов Ф.А. Агрономические основы комплексной механизации хлопководства. – Ташкент: Фан, 1977.-224с.

[2] Qishloq xo’jalik ekinlarini parvarishlash va mahsulot etishtirish bo’yicha namunaviy texnologik kartalar, (I qism). – Toshkent, 2016. – 138 b.

[3] Paxtachilik va g’allachilik mashinalarini rostlash va samarali ishlatish. – Toshkent: Fan, 2012. - 192 b.

[4] To’xtaqo’ziev A., Barlibaev Sh.N. Takomillashtirilgan mola-tekislagichning traktorlar bilan bog’lanish sxemasini asoslash // ToshDTU xabarlari. – Toshkent, 2019. – №2. 106-110-b.

[5] To’xtaqo’ziev A., Naurizbaev A.O. Keng qamrovli mola-tekislagich iz yumshatkichlarining parametrlarini nazariy asoslash // O’zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi Qoraqalpog’iston bo’limining Axborotnomasi 2020. № 4 (261), 26-31-b.

[6] To’xtaqo’ziev A., Naurizbaev A.O. Keng qamrovli mola-tekislagich iz yumshatkichi tekislagichlari parametrlarining maqbul qiymatlarini aniqlash // Agro ilm 2021. № 78, 94-95-b.

[7] Mamadaliev M.X. Tuproqqa minimal ishlov beruvchi kombinaciyalashgan agregat yumshatgichning parametrlarini asoslash: Texn. fan. nom. ... dis. – Yangiyo’l-Andijon: O’zMEİ-AndQXİ, 2009. –141 b.

[8] To’xtaqo’ziev A., İbragimov A. Kombinaciyalashgan agregat pichog’i tuproq suruvchi plastinaning parametrlarini asoslash // «Resurstejamkor qishloq xo’jalik mashinalarini yaratish va ulardan foydalanish samaradorligini oshirish» Respublika ilmiy-amaliy konferenciyasi ilmiy maqolalar to’plami. – Gulbahor, 2014. 102-106-b.

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.