•  
  •  
 

Scientific-technical journal

Abstract

This article presents the results of intensifying the extraction of proanthocyanidins from Quercus Robur bark. The data on the study of influencing factors on the process of extraction of proanthocyanidins by the method of maceration with forced circulation of the extractant from the Quercus Robur bark growing on the territory of Uzbekistan. Conditions shown of spray drying of the extract obtained from Quercus Robur bark.

First Page

44

Last Page

50

References

[1]. Axmedov R.B. Rasteniya - tvoi druzya i nedrugi. - Ufa: Kitap; 2006. –313s.

[2]. Maznaev M. Entsiklopediya lekarstvennix rasteniy. 3-e izd., ispr. i dop. –Moskva: Martin. 2004. –496 s. (-S.162-165).

[3]. Xoxlenkova N.V., Yarnix T.G., Juravleva L.V. Razrabotka promishlennoy texnologii bakteritsidnogo plastirya s gustim ekstraktom kori duba // Zaporojskiy meditsinskiy jurnal №3 (78) 2013

[4]. Soxin A.A., Kolesnikova A.G. Sposob polucheniya sredstva, obladayuщego antimikrobnim, immunomoduliruyushim, yazvozajivlyayushim i antikogulyativnim svoystvami// Patent RU 2092173 C1, 1997.

[5]. Hajibaev T.A., Mutalova D.K., Otaeva Sh.A., Nishanbaev S.Z., Khushbaktova Z.A. Proanthocyanidins of Quercus Robur’s Bark // 3rd International Symposium on Edible Plant Resources and the Bioactive Ingredients. Urumqi, China. July 28-August 1, 2012. –S. 49.

[6]. Norbutaeva D.A., Siddikov D.R., Nishanbaev S.Z., Sыrov V.N., Xushbaktova Z.A. Protivogipoksicheskiy svoystva proantotsianidinov iz nekotorix rasteniy Uzbekistana // Dokladы Akademiya nauk Respublika Uzbekistan №5, 2011. –S.58-60

[7]. Juraev O.T., Botirov R.A., Valiev N.V., Djuraeva L.T. Izuchenie faktorov, vliyayuщix na protsess ekstraktsii alkaloida zongorina iz nadzemoy chasti rasteniya Aconitum monticola // Universum: Ximiya i biologiya: 2019. № 5(59). S. 18-21.

[8]. Ruzinov L.P. Statisticheskie metodi optimizatsii ximicheskix protsessov. – Moskva: Ximiya, 1972. –S.165-178.

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.