•  
  •  
 

Scientific-technical journal

Abstract

The article discusses the issues of using a reinforcing layer in a road structure. Calculated dependencies are obtained within the framework of the problems of the theory of elasticity, which allow, within the framework of the existing theory of calculating non-rigid pavements, to take into account the effect of the reinforcing mesh on the stress state of the soil, depending on the deformative characteristics of the mesh and soil.

First Page

70

Last Page

78

References

[1]. Timoshenko S.P., Guder Dj. Teoriya Uprugosti / Perevod s angliyskogo M.I.Reytmana: Pod redaktsiey G.S. SHapiro. –M.: Nauka. 1975. -576 s.

[2]. Sedov V.I. Metod ispitaniya materialov pri trexmernom nestatsionarnom napryajennom sostoyanii primenitelno k usloviyam kontaktnogo nagrujeniya. -V kn. Kontaktnie zadachi i ix prilojeniya (dokladi konferentsii). -M.: NIPRMASH. 1969. s.327-339.

[3]. Pinyagin S.V. Kontaktnaya prochnost v massivax. -M.: Mashinostroenie. 1965. -328 c.

[4]. IKN 68-11 Instruktsiya po primeneniyu georeshetochnix materialov pri stroitelstve avtomobilnix dorog. GAK «Uzavtoyul»Tashkent, 2012, -55 s.

[5]. MKN 46-2008 Instruktsiya po proektirovaniyu dorojnix odejd nejyostkogo tipa. GAK «Uzavtoyul»Tashkent, 2007, -132 s.

[6]. Rukovodstvo po primeneniyu pryamogo metoda izmereniya davlenыy v sipuchix sredax i gruntax /TSNIISK im. Kucherenko. - M.: 1965. -93 s.

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.