•  
  •  
 

Scientific-technical journal

Abstract

The photoluminescence and Raman spectra of diamond micropowders placed in photon traps under repetitively pulsed excitation by a copper vapor laser are studied. The recorded spectra of the photoluminescence and Raman spectra of micro-diamond powders were characterized by anomalously high intensity, which was associated with the trapping of exciting radiation in microparticles, the size of which significantly exceeded the lasing wavelength.

First Page

46

Last Page

53

References

[1]. SobolevV.V. Dinamcheskiy sintez almaza i rost monokristallov v tverdoy srede// Trudi nauchno-texnicheskoy konferensii s mejdunarodnim uchastiem “Ultradispersnieporoshki, nanostrukturi, materiali: poluchenie, svoystva, primenenie” (VI Staverovskie chteniya), 9–12 sentyabr 2012 goda– Biysk. –Russia. – S.53-57.(In Russ.)

[2]. Vereshagin A.L. Svoystva detonatsionnix nanoalmazov. Iz-voAlt. gos. texn. un-ta, 2005. – 134 s. (In Russ.)

[3]. Iizuka K., FurukawaY., Oshima R. Analysis of binding state of heat treated diamond powder // Am. J. Chem. Mater. Sci.– 2014. – Vol.1,No.1. –P.7-10.

[4]. Lisenko O.G., Grushko V.I., Miskevich V.I., lnitskaya D.I., Boyarentsev A.Yu.,OnufruevYu.D., PopovV.F., Levchuk L.G., Kazyuchis N.M., Rusetskiy M.S., Lisakovskiy V.V., Ivaxnenko S..А. Lyumenesentnie i radiatsionnie xarakteristiki monokristallicheskix almaznix poroshkov // Sverxtverdie materiali.– 2019. – № 1. –S.23-32.(In Russ.)

[5]. Lu H.C., Lin M.Y., Pen Y.C., Cheng B.M. Analysis of nitrogen defects in diamond with VUV photoluminescence// Anal. Chem. – 2011. – Vol.83. –P.6539-6544.

[6]. Mironov V.P., Rakevich А.L., Stepanov F.А., Emelyanova A.S., Zedgenezov D.А., Shatskiy V.S., Kagi X., Martinovich E.F. Luminesentsya almazov rossipi Sao-Luis (Braziliya) // Geologiya i geofizika. – 2015. –Т.56,№5. – S.932-940. (In Russ.)

[7]. Shishonok E.M., Luhin V.G., Koltunowicz T.N. XRD analysis of synthetic diamond powders irradiated with electrons // Acta Physica Polonica A.– 2015. –Vol.128,No.5. –P.912-914.

[8]. Khomich A.A.Osobenosti proyavleniya razmernix effektiv i radiatsionnogo razuporyadochivaniya v opticheskix svoystvax almaza. Diss. k-tafiz.-mat. nauk. — Moskva: IOFRAN, 2015. – 184 s.(In Russ.)

[9]. Kaiser W., Bond W. Nitrogen, a major impurity in common type I diamond // Phys. Rev. –1959. – Vol. 115, No. 4. – Р.857-863.

[10]. Bokiy G.B., Kirova N.F. Osobennosti kristallizasii nekotorie svoystva almazov, sintezirovannix s azotsoderjashimi dobavkami // Kristallografiya.–1975. – Т.20, № 3. – S.631-637. (In Russ.)

[11]. Obraztsov A.N., Timofeyev M.A., Guseva M.B., Babaev V.G., Valliulova Z.Kh., Babina V.M. Comparative study of microcrystalline diamond // Diamond and related materials. – 1995. – Vol. 4, No. 4. – Р. 968-971.

[12]. Kompan M.Е., Terukov Е.I., Gordeev S.К., Jukov S.G., Nikolayev Yu.А. Spektri fotolyuminesnensii ultradispersnix almazov // Fizika tverdogo tela. – 1997. – Т. 39, № 12. – S.3033-3038. (In Russ.)

[13]. Rakhmatullaev I.A., Gorelik V.S., Kurbonov A.K..Spektri fotolyuminesnensii nanoporoshkov almaza I oksida sinka pri lazernom vozbujdenii // “Sovremennie problemi fiziki i texnologiy”: Sb.tezisov V Mejd. Molodej.nauch. shkoli-konf. 18-23 aprel 2016. – Moskva, 2016. – S. 331-333. (In Russ.)

[14]. Rakhmatullaev I.A., Gorelik V.S., Kurbonov A.K. Laser Raman and photoluminescence spectroscopy of condensed dielectrics // “New Tendencies of Developing Fundamental and Applied Physics: Problems, Achievements, Prospectives”: Book of Abstracts of International Symposium, November 10-11, 2016. –Tashkent, 2016. – Р.111-113.

[15]. Rakhmatullaev I.A., Semenov D.I., Kurbonov A.K., Sabirov L.M. Diagnostics of nanopowders with ultraviolet laser radiation // Матер. 7-ой Межд. конф. по Физической электронике IPEC-7. 18-19 may 2018. – Tashkent. – S.105.

[16]. MikovS.N., IgoN.V., Gorelik V.S. Spektri dvxfotonno-vozbujdaemoy lyuminesnensii vnanokristallax almaza // Fizika tverdogo tela. – 1999. – Т. 41, № 6. – S.1110-1112. (In Russ.)

[17]. Mxaylov M.M., VladimirovV.М., VlasovV.А. О razmernom effekte v radiatsionnom materialovedenii // IzvestiyaTPU. – 2000. – Т.303, № 2. – S.191-225. (In Russ.)

[18]. GoncharovA.P., Gorelik V.S., Kravsov А.V. Kombinatsionnoe rasseyanie sveta v kondensirovannix sredaх, pomesheyonnix v fotonnie lovushki // Jurnal texnicheskoy fiziki. – 2007. – Т.77, №11. – S.78-82. (In Russ.)

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.