•  
  •  
 

Scientific-technical journal

Abstract

The article describes the features of the energy ratios during shot-impact hardening of machine parts. On the basis of schematization and analysis of the contact interaction of shot with the treated surface, dependences were obtained for calculating the velocity recovery factor upon impact, which is the main informative indicator for assessing the residual stress and thermo physical state of the surface layer of critical parts of machines and mechanisms.

First Page

28

Last Page

35

References

[1]. Novikov, I.I. Termodinamika [Tekst]/I.I.Novikov. – M.: Mashinostroyeniye, 1984. – 592 s.

[2]. Martin, Dj. Stabilьnostь mikrostrukturы metallicheskix sistem [Tekst]/ Dj. Martin, R.Doerti. Per.sangl. – M.: Atomidzat, 1978. – 260 s.

[3]. Mak Lin, D. Mexanicheskiye svoystva metallov [Tekst]/ D. Mak. Lin. – M.: Metallurgiya, 1965. – 431 s.

[4]. Bauman, V.A. Rotornыye drobilki [Tekst]/ V.A.Bauman. – M.: Mashinostroyeniye, 1973. – 142 s.

[5]. Djurayev, A.D. O koeffitsiyente vosstanovleniya skorosti pri udare tverdoy sfericheskoy chastitsы o ploskuyu metallicheskuyu pregradu [Tekst]/ A.D.Djurayev, I.G.Shin // Izv.VUZov. Texn.nauki. – Tashkent, 1995. - №1-4. –S. 121-129.

[6]. Vinogradov, V.N. Eksperimentalьnoye issledovaniye kinematicheskix parametrov udara shara o ploskuyu poverxnostь materiala / V.N.Vinogradov, V.I.Biryukov, S.I.Nazarov, I.B.Chervyakov // Treniye i iznos. – 1981. – T.2. №4. – S. 584-588.

[7]. Batuyev, G.S. Injenernыye metodы issledovaniya udarnыx protsessov [Tekst]/ G.S.Batuyev. – M.: Mashinostroyeniye, 1977. – 239 s.

[8]. Shin, I.G. Texnologicheskiye metodы obespecheniya kachestva i prognozirovaniya dolgovechnosti detaley mashin pervichnoy obrabotki xlopka [Tekst]: avtoref. dis… dokt.texn. nauk / I.G.Shin. – Tashkent: TITLP, 2014. – 90 s.

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.