•  
  •  
 

Scientific-technical journal

Abstract

Shahar ko`chalarida transport vositalarining soni ko`payishi sababli, transport bilan bog`liq bo`lgan muammolar ko`paymoqda. Bunga sabab qilib yo`lning infratuzilmasi va parkovka joylarining yetarli emasligini hamda mavjud parkovka joylari to`g`risida axborotni yetkazadigan tizimning yo`qligini misol qilib keltirish mumkin. Bu bir qancha salbiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Jumladan transport vositalaridan chiqayotgan zaharli moddalarning atrof – muhitga zarari ko`payishiga, yo`lning o`tkazish qobiliyatiga va haydovchining yo`lda ortiqcha vaqt sarflashlarga olib kelishi mumkin.

Yuqoridagi aytib o`tilgan muammolarni bartaraf etish uchun shahar parkovkalarini innovatsion intellektual loyihasini ishlab chiqish va uni hayotga tatbiq etish lozim. Bu intellektual tizim orqali transport vositalari egalari bo`sh parkovka hududlarini osongini topib borishi mumkin.

Ushbu maqolada mana shu muammolarni bartaraf qilish uchun innovatsion tizimli loyiha modeli ishlab chiqilgan. Tizimning ishlash prinsipi parkovka hududining kirish va chiqish joylariga sensorli hisoblagichlar va shlagbaumlar o`rnatilgan. Sensor parkovka hududiga kirish(yoki chiqish)da har bir avtomobilni hisobga oladi va bu axborotni maxsus displeyga uzatadi. Displey esa transport vositalari egalariga parkovkada qancha joy bo`sh yoki band ekanligi to`g`risida axborotni beradi. Qolaversa parkovka hududida qaysi joylarda bo`sh joylar borligini aniqlash uchun har bir avtomobil turadigan parkovka joyining yuqori qismiga maxsus yorituvchi chiroqlar o`rnatilgan. Agar o`sha joyda avtomobil bo`lsa, yorituvchi chiroqlar yoniq holda bo`ladi aks holda o`chiq holatda bo`ladi.

First Page

62

Last Page

70

References

  1. Natarajan P. B., Ghosh S. K. Design and implementation of smart car parking system using lab view //International Journal of Pure and Applied Mathematics. – 2018. – Т. 120. – №. 6. – С. 329-338.
  2. Абдуназаров, Ж.Н. Обоснования параметров расчетных автомобилей при проектировании геометрических элементов автомобильных дорог. дис... канд. тех. наук /Ж.Н. Абдуназаров; МАДИ. Москва, 2015. -143 с.
  3. Project HUB. [Elektron manba]: [veb-sayt]. - Ultrasonic Sensor HC-SR04 with Arduino Tutorial. Maqola havolasi: https://create.arduino.cc/projecthub/abdularbi17/ultrasonic-sensor-hc-sr04-with-arduino-tutorial-327ff6 (Sana: 25.04.2020).

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.