•  
  •  
 

Scientific-technical journal

Abstract

The article presents the results of studies to ensure uniform depth of processing of disk harrow with working bodies mounted on frame individually in two rows

First Page

28

Last Page

31

References

[1]. Sokolov F.A. Agronomicheskie osnovi kompleksnoy mexanizatsii xlopkovodstva. – Tashkent: Fan, 1977. – 244 s.

[2]. Sineokov G.N., Panov I.M. Teoriya i raschet pochvoobrabativayushix mashin. – Moskva: Mashinostroenie, 1977. – 328 s.

[3]. Kanarev F.M. Rotatsionnshe pochvoobrabativayushie mashini i orudiya. – Moskva: Mashinostroenie, 1983. – 142 s.

[4]. To’xtaqo’ziev A., Mansurov M.T., Qo’chqorov S.K. Tuproqqa ishlov berish mashinalari ish organlarining osish mexanizmlarini takomillashtirish – Toshkent: Kamron press, 2014. – 28 s.

[5]. Ispitaniya selskoxozyaystvennoy texniki. Mashini i orudiya dlya poverxnostnoy obrabotki pochvi. Programma i metodi ispitaniy. Tst 63.04:2001 // Izdanie ofitsialnoe. – Tashkent, 2001. – 54 s.

[6]. Kobzar A.I., Prikladnaya matematicheskaya statistika. Dlya injenerov i nauchnix rabotnikov. – Moskva: Fizmatlit, 2006. – 816 s.

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.