•  
  •  
 

Scientific-technical journal

Abstract

This article discusses the flutter problem of a physically nonlinear viscoelastic rod in a gas stream, taking into account nonlinear dependencies. A statement and a method for solving the flutter problem of a viscoelastic rod are given taking into account the physical and aerodynamic nonlinearities.

First Page

14

Last Page

21

References

[1]. Ivanov S.P., Ivanov O.G., Ivanova A.S. Kolebaniya i ustoychivost sterjney iz fizicheski nelineynix materialov //Stroitelnaya mexanika injenernix konstruktsiy i soorujeniy, 2011, 3, str. 3-6.

[2]. Badalov F.B. Metod stepennix ryadov v nelineynoy teorii vyazkouprugosti. Tashkent, «FAN» 1980. 221s.

[3]. Bolotin V.V. Nekonservativnie zadachi teorii uprugoy ustoychivosti. Fizmatgiz M. 1991. 339s.

[4]. Bolotin V.V. O kriticheskix skorostyax v nelineynoy teorii aerouprugosti. Nauchnыe dokladi visshaya shkola «Mashinostroenie i priborostroenie». 1958. №3.

[5]. Bolotin V.V. Nelineyniy flatter plastin i obolochek. Injenernыy sbornik. T.28. 1960.

[6]. Volmir A.S. Ustoychivost deformiruemix sistem. Izd. «Nauka». Glavnaya redaktsiya fiziko-matematicheskoy literaturi. Moskva, 1967

[7]. Ilyushin A.A. Zakon ploskix secheniy v aerodinamike bolshix sverxzvukovix skorostyax. PMM. 1956 . T.20 № 6 s 733-755.

[8]. Algazin S.D., Kiyko I.A. Flatter plastin i obolochek. M.: Nauka, 2006.

[9]. Volmir A.S. Nelineynaya dinamika plastin i obolochek. Izd. «Nauka». Glavnaya redaktsiya fiziko-matematicheskoy literaturi. Moskva, 1972

[10]. Babakov I.M. Teoriya kolebaniy. Izd. «Nauka». Glavnaya redaktsiya fiziko-matematicheskoy literatri. Moskva, 1968.

[11]. Badalov F. B. Metodы resheniya integralnix i integro – differentsialnix uravneniy nasledstvennoy teorii vyazkouprugosti. Tashkent, «Mexnat», 1987. 269s.

[12]. Abdikarimov R.A., Eshmatov X., Bobanazarov SH.P. Kolebaniya i ustoychivost vyazkouprugoy trubi s protekayuey cherez nee jidkostyu pri razlichnix granichnix usloviyax //Uzbekskiy jurnal “Problemi mexaniki”. – Tashkent, 1995. – № 1. – S. 20-24.

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.