•  
  •  
 

Scientific-technical journal

Abstract

In this article, the results of designing and determining the main dimensions of a screw press for coal briquetting are presented.

First Page

65

Last Page

68

References

[1]. O’zbekiston Respublikasi Vazirlar mahkamasining “Respublikada ko’mir briketlari ishlab chiqarish va sotishni kompleks tashkil etishga doir qo’shimcha chora-tadbirlar” to’g’risidagi 2015 yil 02-iyuldagi №177 qarori.

[2]. Xakimov A.A., Salixanova D.S., Karimov I.T. “Ko’mir kukunidan briketlar tayyorlashning dolzarbligi” Far PI “Ilmiy – texnika” jurnali 2019. Tom 23.№2. Farg’ona–2019. 226 bet

[3]. Kovalevskiy V.I. Proektirovanie texnologicheskogo oborudovaniya i liniy: Ucheb. posobie / V.I. Kovalevskiy. – Spb.: GIORD, 2007.

[4]. Kovalevskiy V.I. Proektirovanie privodov texnologicheskix mashin.–M.: DeLiprint, 2009.

[5]. Xakimov A.A. “Ko’mir kukunini briketlovchi shnekli apparat ish unumdorligi” FarPI. I Mejdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii “Aktualne problem vnedreniya innovatsionnoy texniki i texnologiy na predpriyatiyax po proizvodstvu stroitelnx materialov, ximicheskoy promыshlennosti i v smejnx otraslyax” 24-25 maya 2019 goda 1 – tom.127st.

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.