•  
  •  
 

Scientific-technical journal

Abstract

The results of studying the fundamental optical absorption edge of heavily doped polycrystalline PbTe: Pb: Te films depending on the composition of the initial deposited charge are presented. Experimental values of the band gap are obtained, as well as information on the nature of the mechanism of carrier scattering in a wide range of the chemical composition of the films.

First Page

22

Last Page

26

References

[1]. Palatnik L.S., Papirov I.I. Epitaktsialnie plenki. - M.: Nauka, 1971, s. 411-431.

[2]. Palatnik L.S., Sorokin V.K. Osnovi plenochnogo poluprovodnikogo materialovedeniya. -M.: Energiya, 1973, 296 s.

[3]. Abdullaev E.A., Yuldashev N.X. Effekt p’ezosoprotivleniya v xal’kogenidax svintsa i vismuta. - Tashkent, «Fan», 1989, 182 s.

[4]. Sulaymonov X.M., Yuldashev N.X. Tenzometricheskie svoystva polikristallicheskix plenok n-’bS v zavisimosti ot urovnya legirovaniya. // Uzbekiskiy fizicheskiy jurnal, 2018. T.19, №2. SS.84-88.

[5]. Mamadieva D.T., Nurmatov O.R., Raxmonov T.I., Sulaymonov X.M., Yuldashev N.X. Vliyanie mexanicheskoy deformatsii na fotovolg’taicheskie svoystva poluprovodnikovix polikristallicheskix plenochnix struktur CdTe:Sn // NTJ 2019, tom. 23. №3. SS. 9-14.

[6]. Bagaev V.S., Klevkov Yu.V., Kolosov S.A., Krivobok V.S., SHepelg’ A.A. Effekt kompensatsii v nelegirovannom polikristallicheskom CdTe, sintezirovannom v neravnovesnqx usloviyax // Fizika tverdogo tela - Sankt-Peterburg. 2011, tom 53, vqp. 8, s. 1479-1487.

[7]. Ismailov X.X., Janabergenov J., Mirsagatov SH.A., Karajanov S.J. Dinamika perezaryadki defektov v krupnoblochnix plenkax // Fizika i texnika poluprovodnikov - Sankt-Peterburg. 2006. №2(40), s. 185-187.

[8]. Semiletov S.A., Voronina I.P. Struktura i elektricheskie svoystva monokristal’nix plenok ‘bTe // FTT,1964, t.6, v.6. SS.1898-1900.

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.