•  
  •  
 

Scientific-technical journal

Abstract

The article discusses two direct and analytical methods for finding algebraic calculations with different membership functions

First Page

18

Last Page

29

References

[1]. Aliev R.A., Aliev R.R. Teoriya intellektualnix sistem i yee primenenie. - Baku, Izd-vo CHashiogli, 2001. -720 s.

[2]. Altunin A.E., Semuxin M.V. Modeli i algoritmi prinyatiya resheniy v nechetkix usloviyax. -Tyumen: Izd-vo Tyumenskogo gosudarstvennogo universiteta. 2000. -352 s.

[3]. Zade L.A. Osnovi novogo podxoda k analizu slojnix sistem i protsessov prinyatiya resheniy // -V kn.: Matematika segodnya. -M.: Znanie, 1974. -S. 5-49.

[4]. Zade .L.A. Ponyatie lingvisticheskoy peremennoy i yego primenenie k prinyatiyu priblijennix resheniy, per. s angl.-M.: Mir, 1976. -165s.

[5]. Rutkovskaya D., Pilinskiy M., Rutkovskiy L. Neyronnie seti, geneticheskie algoritmi i nechetkie sistemi: Per.s polisk. I.D. Rudinskogo. -M.: Goryachaya liniya-Telekom, 2004. -452 s.

[6]. SHokin I.Yu. Intervaliniy analiz. -Novosibirsk: Nauka. 1981. -112 s.

[7]. D.T.Muxamedieva. Sust shakllangan jarayonlarni noravshan modellarini qurishning nokorrekt masalalarini yechish usul va algoritmlari. ”Navruz” nashriyoti. Toshkent:, 2018 y. 216 bet.

[1]. Aliev R.A., Aliev R.R. Teoriya intellektualnix sistem i yee primenenie. - Baku, Izd-vo CHashiogli, 2001. -720 s.

[2]. Altunin A.E., Semuxin M.V. Modeli i algoritmi prinyatiya resheniy v nechetkix usloviyax. -Tyumen: Izd-vo Tyumenskogo gosudarstvennogo universiteta. 2000. -352 s.

[3]. Zade L.A. Osnovinovogo podxoda k analizu slojnix sistem i protsessov prinyatiya resheniy // -V kn.: Matematika segodnya. -M.: Znanie, 1974. -S. 5-49.

[4]. Zade .L.A. Ponyatie lingvisticheskoy peremennoy i yego primenenie k prinyatiyu priblijennix resheniy, per. s angl.-M.: Mir, 1976. -165s.

[5]. Rutkovskaya D., Pilinskiy M., Rutkovskiy L. Neyronnie seti, geneticheskie algoritmi i nechetkie sistemi: Per.s polisk. I.D. Rudinskogo. -M.: Goryachaya liniya-Telekom, 2004. -452 s.

[6]. SHokin I.Yu. Intervaliniy analiz. -Novosibirsk: Nauka. 1981. -112 s.

[7]. D.T.Muxamedieva. Sust shakllangan jarayonlarni noravshan modellarini qurishning nokorrekt masalalarini yechish usul va algoritmlari. ”Navruz” nashriyoti. Toshkent:, 2018 y. 216 bet.

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.