•  
  •  
 

Scientific-technical journal

Abstract

The article deals with the issues of mathematical modeling of heat exchange processes and temperature changes during air movement through the ventilation channel in underground fruit and vegetable storage facilities

First Page

49

Last Page

53

References

[1]. Markelov Ye.K., Tixomirov A.V., Tuzova R.V. i dr. Prakticheskaya metodika opredeleniya energozatrat i energoemkosti proizvodstva produktsii, a takje potrebnostey v energoresursax. – M.: FGNU «Rosinformagrotex»., 2001.- 56 s.

[2]. Volkonovich L, Sirgi V. Energosberegayuщie, ekologicheskie sistemi yestestvennogo xoloda dlya xraneniya pishevix produktov. Monografiya. – Kishinev, 2002, 334 s.

[3]. SNiP 2.04.05-91*«Otoplenie, ventilyatsiya i konditsionirovanie vozduxa» M,1996 g.

[4]. K.Van-Xeerden «Zadacha o nestatsionarnom teplovom potoke v svyazi s vozdushnim oxlajdeniem ugolnix plastov». Sbornik «Voprosi teploobmena». Gosenergoizdat, 1959 g.

[5]. Stefanov Ye.V. «Rezultati issledovaniya neizotermicheskogo techeniya nesjimaemoy jidkosti v podzemnix kanalax i trubax». Injenerno- fizicheskiy jurnal t.XI №4-1966 g.

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.