•  
  •  
 

Scientific-technical journal

Abstract

The article analyzes the issues of modelling and methodological aspects of the system analysis of information processes for training graduates on the basis of competence-based approach at the request of employers for their further employment

First Page

54

Last Page

60

References

[1]. Soveshanie, provedyonnoe prezidentom SH.Mirziyoevim 24 oktyabrya 2018 goda po voprosam dalneyshego razvitiya vsshego obrazovaniya, povisheniya kachestva podgotovki kadrov, rasshireniya integratsii nauki i proizvodstva. [Elektronniy resurs] 2018. URL: http//UZNET.press, a takje [Elektronnыy resurs] 2018, URL: info@UZREPORT.news (UZREPORT), ot 25 oktyabrya 2018 goda. [Elektronnыy resurs] 2019: info@uzreport.news(Uzreport.uz, ot 15.01.2019)

[2]. Printsipi i metodi sistemnogo analiza. [Elektronniy resurs], 2018,URL: https://studme.org/45001/investirovanie/printsipy_metody_sistemnogo_analiza (Data obrasheniya: 04.01.2019).

[3]. D.M.Kasimova. Uluchshenie vzaimodeystviya obrazovatelnix uchrejdeniy i predpriyatiy s tselyu trudoustroystva vipusknikov Rubrika: Ekonomika i upravlenie, «Molodoy uchyoniy» №17 (121) sentyabrь-1 2016 g. s.s. 406-409. Data publikatsii: 26.08.2016. [Elektronniy resurs] 2016: URL: https://moluch_121_ch5_1.pdf

[4]. Trofimov M.S., Trofimov S.M. obzor metodov i metodik sistemnogo analiza primenitelno k upravleniyu kachestvom predpriyatiya. Vestnik PNIPU, 2015. Elektrotexnika, informatsionnie texnologii, sistemi upravleniya №14. [Elektronniy resurs] 2015: URL: https://cyberleninka.ru/article/n/obzor-metodov-i-metodik-sistemnogo-analiza-primenitelno-k-upravleniyu-kachestvom-predpriyatiya

[5]. Kadirova L.A. Izuchenie zarubejnogo opita marketingovix issledovaniy trudoustroystva vipusknikov vuzov. - «Studying of foreign experience of marketing research of graduates employment». IX international scientific specialized conference. International scientific review of the technical sciences, mathematics and computer science Boston, USA. 12-February 2019. Conference archive. URL: https://scientific-conference.com/grafik.html

[6]. Alexander Gardner. The viability of online competency based education: An organizational analysis of the impending paradigm shift. //The competency-Based Education/ Volume 2. Issue 4. 16-November 2017. [e-resource], URL: https://doi.org/10.1002/cbe2.1055

[7]. Nadia Laura Serdenciuc. Competence-based Education – Implications on Teachers’ Training//Procedia - Social and Behavioral Science. / Volume 76. Issue 1. 15-April 2013, p. 754-758. [e-resource], URL: https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.04.200

[8]. Dvoryaninova O.P., Nazina L.I., Nikulcheva O.S. Razrabotka metodiki otsenki kompetentsiy studentov. //Fundamentalnie issledovaniya. – 2015. – № 8 (chast 2) – S. 257-260. [e- resource], URL: http://fundamental-reseach.ru/ru/article/view?id=38882.

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.