•  
  •  
 

Scientific-technical journal

Abstract

The method of exciton luminescence, arising in ions channeling process, for studying of a profile of distribution of the implanted ions in semiconductor crystals of type СdS is offered. The problem about spatial dependence of intensity and a spectrum eksiton-polariton luminescences is solved at excitation of excitons in conditions a ions channeling by small and average energy.

First Page

6

Last Page

13

References

[1]. Pod. red. Vavilova V.S. Ionnaya implantatsiya v poluprovodniki i drugie materiali. – Moskva: Mir, 1980. – 332 s. [2]. Rissel X., Ruge I. Ionnaya implantatsiya. /Per s. angl. pod. red. M.I. Gusevoy. – Moskva: Nauka, 1983. – 360 s. [3]. Komarov F.F., Kumaxov M.A., Tashlikov T. Nerazrushayushiy analiz poverxnostey tverdix tel ionnimi puchkami. -Mn.: Izd. BGU, 1987. -256s. [4]. Radjabov T.D., Iskandarova Z.A., Lifanova L.F., Kamardin A.I.. Modifikatsiya svoystv poverxnosti materialov i pokritiy ionnim oblucheniem. – Tashkent: Izd. Fan AN RUz, 1993. –200 s. [5]. Pranyavichus L., Dudonis Yu. Modifikatsiya svoystv tverdix tel ionnimi puchkami. – Vil’nyus: Mokslas, 1980. -242 s. [6]. Vavilov V.S. Nekotorie fizicheskie aspekti ionnoy implantatsii. //UFN, - Moskva, 1985. - T.143. - Vыp.2. - S. 329-341. [7]. Radiatsionnie effekti. /Monografiya, Otv. red. Gulyamov U.G. – Tashkent: Izd. Fan AN RUz, 1973. -S. 197. [8]. Yavlinskiy Yu.N. //Materiali pyatnadtsatoy Mejdunarodnoy Konferentsii VIP-2001, -Zvenigorod, 2001. –T.1. -S. 406-409. [9]. Axmanov S.A., Jeludev N.I., Ironsayd CH.N., Kosotov Z.M., Popov S.V.. Eksitonnoe polyarizatsionnoe [10]. samovozdeystvie pikosekundnix svetovix impulsov v kompozitsionnoy sverxreshetke GaAs/ALX Ga 1-XAs. // Pisma v JETF, -Moskva, 2002. –T.49. Vip. 3. -S. 166-169. [11]. Nasibov A.S., Suslina L.G., Fedorov D.L., Korostelin Yu.V., SHapkin P.V.,. Markov L.S. Eksitonnaya lyuminestsentsiya idealnix tverdix rastvorov (Sistema ZnX Cd1-X Se, O

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.