•  
  •  
 

Scientific-technical journal

Abstract

Strong dependence of effect is found out is abnormal the big photovoltage (АPV) in slanting evaporation polycrystalline thin (d≤1 µm) films of telluride of cadmium from quantity of an impurity tin and technological parametres. For the purpose of revealing of the nature and the mechanism high-voltage photovoltaic effect in layers of telluride of cadmium with an impurity tin is experimentally investigated influence of mechanical influences on their electro physical and photo-electrical properties.

First Page

9

Last Page

14

References

[1]. Guiy Ye.G., Jadko I.P., Romanov V.A. Fotovoltaicheskie svoystva asimmetrichnoy periodicheskoy p- [2]. n-p - strukturi. FTP, 1982.t.16, v.2, ss. 331-336. Aronov D.A., Yuabov Yu.M. K teorii AFN effekta v poluprovodnikovix plenkax s periodicheskoy p-n-p – strukturoy. FTP, 1984. t.18, V.7, ss. 1318-1321. [3]. Kreger F. Ximiya nesovershennix kristallov. M., -Mir, 1969. s 83. [4]. Brebick A.F., Strause A.I., 1964. J. Phys. Chem. Sol. №25, c 1441. [5]. Otajonov S.M., Xaydarov A.X., Yuldashev N.X., 2001. Materiali XV Mej.konf. ―Vzaimodeystvie ionov s poverxnostyu VIP, 27-31 avgust, Zvenigorod, Rossiya. Tom I. ss. 168-170. [6]. Matbabeva Sh., Otajonov S. M., Khadarov A., Yuldashev N. Kh., 2002. 13 th International Conferenceon Ion Beam Modifacation of Materials. Kobe, Japan. September 1-6, p. 42-43. [7]. Adirovich E.I., Mastov E.M., Mirzamaxmudov T., Naymanboev R., Rubinov., SHakirov N., Yuabov V.M. V sb.: «Fotoelektricheskie yavleniya i optoelektronika». Izd. «Fan» , Tashkent, 1972. s.143. [8]. Ergashev J., Yuldashev N.X. Fotoelektretniy effekt v poluprovodnikovix plenochnix strukturax. Monografiya.. «Texnika», Ferghana-2017, 180 s. [9]. Karimov M.A., Xaydarov A., Yuldashev N.X. Rol granitsi razdela zeren v lyuks-ampernoy xarakteristike polikristallicheskoy plenki tverdogo rastvora CdSexS1-x. Poverxnost. Rentgenovskie, sinxrotronnie i neytronnie issledovaniya. 2006, № 5, s.88- 92. [10]. Fizika i ximiya soedineniya . «Mir», M.:, 1970, 460 s. [11]. Yuldashev N.X., Vaytkus Yu.Yu., Otajonov S.M. Visokovoltnaya poverxnostnaya foto-EDS v tonkix kosonapilennix plenkax pri sobstvennom i primesnom pogloshenii. Uzb.FJ, 2004. T.6. №3. S.177.

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.