•  
  •  
 

Scientific-technical journal

Abstract

The article describes method of choice of the maintenance strategy and management. There are speculations about the criterion-efficiency of using technical means. A recommendation on the optimization of the scope and content of the work in maintenance and repair works service is given

First Page

14

Last Page

20

References

[1]. Postanovlenie Prezidenta Respubliki Uzbekistan PP № PP–3028 ot 1 iyunya 2017 goda «O merax po dalneyshemu sovershenstvovaniyu upravleniya i uskorennomu razvitiyu avtomobilnoy promыshlennosti na 2017 — 2021 godi».

[2]. Gluxov L.M. Nadejnost texnologicheskix mashin. Lektsii MISIS, M., 2012. 306 s.

[3]. Sostoyanie i perspektiv razvitiya avtomobilnoy promishlennosti Respubliki Uzbekistan. Analiticheskiy doklad TSentra ekonomicheskix issledovaniy i Programmi razvitiya OON. TSentr ekonomicheskix issledovaniy, 2013.

[4]. Dyakov A.N., Kokarev A.S., Reshetnikov D.V. Metodika vbora strategii texnicheskogo obslujivaniya i remonta raketno-kosmicheskoy texniki // Sovremennie problemi nauki i obrazovaniya. – 2015. – № 2-. http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=21650

[5]. Malev I.V. Upravlenie texnicheskim obslujivaniem i remontom oborudovaniya prokatnogo proizvodstva. Avtoreferat diss. na soiskanie uch.stepeni kand.ekon. nauk po spets. VAK 08.00.05- Ekonomika i upravlenie narodnыm xozyaystvom. CHelyabinsk, 2005, 28 s.

[6]. Perechen predpriyatiy sistemi menedjmenta kachestva kotorix sertifitsirovanni i vneseni v Reestr Uzgosstandarta. [Elektronnыy dokument] http://new.standart.uz/reestr/gosreestr_smk.pdf.

[7]. Poserenin S.P. Teoreticheskie osnovi strategiy texnicheskogo obslujivaniya mashin i texnologicheskogo

[8]. oborudovaniya. Avtoreferat diss. na soiskanie uchen. stepeni doktora texn. nauk po spets. VAK 05.02.13- Mashini, agregati i protsessi (po otraslyam) Moskva, 2005, 56 s

[9]. Sostoyanie i perspektivi razvitiya avtomobilinoy promishlennosti Respubliki Uzbekistan. Analiticheskiy doklad TSentra ekonomicheskix issledovaniy i Programmi razvitiya OON. TSentr ekonomicheskix issledovaniy, 2013.

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.