•  
  •  
 

Scientific-technical journal

Abstract

The paper presents the results of mathematical modeling of the processes of hydrodynamic and convective heat and mass transfer in the medium of helio and geothermalon heated greenhouses.

First Page

84

Last Page

89

References

[1]. Xayriddinov B.E., Xalimov G.G., Nomozov F.A. // Teploperedacha podpochvennogo akkumulyator tepla geliobioenergeticheskiy otoplennoy sistemi ptitsevodcheskix ferm. Nauchno-texnicheskiy jurnal FerPI. 2018. Tom 22. /№4.s. 107-112.

[2]. Xayriddinov B.E., Xalimov G.G., Ergashev SH. X., Ergashev R.M. // Metod resheniya zadachi teplo-massoobmennix protsessov v geliosushilke s podpochvennim i peschano – vodiyanыm akkumuliyatorom tepla. Nauchno-texnicheskiy jurnal FerPI. 2015. Tom 19. /№1.s. 58-62.

[3]. Rusin G.G. Fiziko – ximicheskie metodы analiza v agroximii./ M.: VO «Agropromizdat». 1990. 296s.

[4]. Nagano, Xisida. Usovershenstvovannaya ( ) modelь dlya pristenochnix turbulentnix sdvigovix techeniy. // Teoreticheskie osnovi injenernix raschetov. 1988. №1. S. 252.

[5]. SHi.D. CHislennie metodы v zadachax teploobmena./ M.: «Mir» 1988. 523s.

[6]. Aryupin V.V., Nestyax V.S. Metodologiya razrabotki energo- i resursosberegayuщix teplichnix kompleksov dlya usloviy sibiri.// Vestnik Kras GAU. 2010. №4. S. 104-115.

[7]. Xayriddinov B.E., Xolmirzaev N.S., Xalimov G.G., Risbaev A.S., Ergashev SH.H. Muqobil energiya manbalaridan foydalanishi./ T.: “ADAD PLYUS” 2017y. – S.282-303.

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.