•  
  •  
 

Scientific-technical journal

Abstract

The article raises the issue of the use of special ceramic pads for welding, which today are a simple and effective method of obtaining a high quality welded seam. Ceramic pads make it possible to obtain a qualitative return roller without additional expensive technological processes: grinding, sampling and welding.

First Page

138

Last Page

141

References

[1]. Raximov SH.E., Yusupov S.M. Razrabotka listovogo metallicheskogo komponenta s formirovaniem dizayna s ispolzovaniem programmnogo obespecheniya CAE (Unigraphics NX-8.5) dlya uluchsheniya i dizayna. NTJ FerPI ( STJ FerPI), 2018, №3 (No.3).196 s.

[2]. Sotvoldiev A.E., Yusupov S.M. Vnedrenie keramicheskix svarochnix podkladok v Uzbekistane. «Nauka, texnika i obrazovanie» Rossiyskaya Federatsiya, Statya prinyata k publikatsii v jurnal № 3 (44), 2018 god.

[3]. Sotvoldiev A.E., Yusupov S.M., Maxmudov I.R. Ispolzovanie keramicheskix podkladok pri svarochnix rabotax. Ferganskiy politexnicheskiy institut, MATERIALЫ IV Mejdunarodnoy konferentsii po «Opticheskim i fotoelektricheskim yavleniyam v poluprovodnikovix mikro i nanostrukturax» 25-26 maya 2018 god, Fergana.

[4]. Sotvoldiev A.E., Yusupov S.M. Keramik podkladka (to’shama)lar materialidan izolyatorlar sifatida qo’llash. Farg’ona politexnika instituti, O’zbekiston respublikasi “2018-yil Faol tadbirkorlik, innovatsion g’oyalar va texnologiyalarni qo’llab-quvvatlash yili”ga bag’ishlangan Professor-o’qituvchilar ilmiy-amaliy anjumani, 7-8 noyabr, Farg’ona.

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.