•  
  •  
 

Scientific-technical journal

Abstract

The article provides a device for remote control of raw cotton moisture. The absorption spectra of water and raw cotton are shown. A mathematical model of the optoelectronic method for remote control of raw cotton moisture has been developed. The block diagram of the device for remote control of raw cotton moisture is given.

First Page

88

Last Page

93

References

[1]. Ismatullaev P. R., SHertaylakov G. M., Kudratov J. X., Abduraxmanov A. A. Razrabotka avtomaticheskix vlagomerov dlya produktov agropromishlennogo kompleksa // Molodoy ucheniy. - 2016. - №4. - S. 44-46

[2]. Masharipov SH.M. Analiz sovremennix metodov i texnicheskix sredstv izmereniya vlajnosti xlopkovix materialov. // Priborы, 2016, №4., S/ 31-37.

[3]. Anthony, W.S. and R.K. Byler. 1998. Measurement of moisture content during harvesting and modeling. In Proc. Beltwide Cotton Conference, National Cotton Council, Cordova, TN, USA:431-435.

[4]. Katalog HITRAN <www.cfa.harvard.edu/HITRAN

[5]. Danilova T.N., Jurtanov B.E., Imenkov A.N., Yakovlev Yu.P. Svetodiodы na osnove tverdix rastvorov GaSb dlya sredney infrakrasnoy oblasti spektra 1.6 4.4 mkm. (Obzor) // FTP. 2005. T. 39. Vыp. 11. S. 1281–1311.

[6]. Stoyanov N.D., Jurtanov B.E., Astaxova A.P., Imen kov A.N., Yakovlev Yu.P. Visokoeffektivnie svetodiodi spektralnogo diapazona 1.6−2.4 mkm dlya meditsinskoy diagnostiki i ekologicheskogo monitoringa // FTP. 2003. T. 37. Vыp. 8. S. 996–1009.

[7]. Andreev I.A., Kunitsina Ye.V., Mixaylova M.P., Yakovlev Yu.P. Dlinnovolnovie fotodiodi na osnove tverdi rastvorov Ga1−xInxAsySb1−y c sostavom vblizi granitsi oblasti nesmeshivaemosti // FTP. 1999. T. 33. Vip. 2. S. 249–253.

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.