•  
  •  
 

Scientific-technical journal

Abstract

The photovoltaic properties of thin (d≈1 μm) specially doped CdTe: Ag films are considered, in which the effects of anomalous photovoltage (APhV) and photoelectret state (PhES) without external polarizing field, which are formed only by natural light, are clearly seen. The experimental results of the study of the spectral dependences of the absorption coefficient, anomalous photoelectric and photoelectret voltages, and short-circuit current in these films are given.

First Page

9

Last Page

17

References

[1]. Аdirovich E.I., Mаstov E.M., Mirzаmаxmudov T., Nаymаnboev R., Rubinov., SHаkirov N., Yuаbov V.M. V sb.: «Fotoelektricheskie yavleniya i optoelektronikа». Izd. «Fаn» , Tаshkent, 1972. s.143.

[2]. Ergаshev J., Yuldаshev N.X. Fotoelektretniy effekt v poluprovodnikovix plenochnix strukturаx. Monogrаfiya.. «Texnikа», Fergаnа-2017, 180 s.

[3]. Fridkin V.M. Fizicheskie osnovi elektrofotogrаficheskogo protsessа. M-L.: «Energiya», 1966 g.

[4]. Bаzаkutsа V.А., Kulibаbа V.D. Fotoelektreti novogo tipа nа osnove АFN sloyov . FTP, 1975. T.9, V.7, S. 1432.

[5]. Lukovsky G. On the photionization of deep impurity centers in semiconductors. Sol.St.Com, 1965. V.3. P.229.

[6]. Gаsаnov O.K., Izvozchikov V.А. K voprosu ob issledovаnii urovnyax zаxvаtа v neodnorodnix sistemаx metodom termostimulirovаnnix tokov. FTP, 1970. T.4. V.2. S. 375.

[7]. Fаbri SH. Obshie vvedeniya v fotometriyu. M., ONTI, 1938. S. 138.

[8]. Аronov D.А., Yuаbov Yu.M. K teorii АFN effektа v poluprovodnikovix plenkаx s periodicheskoy r-p-r- … strukturoy. FTP, 1984. T. 18. V.7. S. 1318.

[9]. Kаrimov M.А., Xаydаrov А., Yuldаshev N.X. Rol grаnitsi rаzdelа zeren v lyuks-аmpernoy xаrаkteristike polikristаllicheskoy plenki tverdogo rаstvorа CdSeS. Poverxnosti. Rentgenovskie, sinxrotronnie i neytronnie issledovаniya. 2006, № 5, s.88- 92.

[10]. Fizikа i ximiya soedineniya . «Mir», M.:, 1970, 460 s.

[11]. Yuldаshev N.X., Vаytkus Yu.Yu., Otаjonov S.M. Visokovoltnаya poverxnostnаya foto-EDS v tonkix kosonаpilennix plenkаx pri sobstvennom i primesnom pogloshenii. UzbFJ, 2004. T.6. №3. S.177.

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.