•  
  •  
 

Scientific-technical journal

Abstract

The paper considers issues related to the implemented project of the automated process control system, the management of cement grinding mills. We describe the technology of clinker milling, the technology of cement extrusion and the technology of production mobility based on the technology of clinker milling, the technology of cement refining and the technology of production modernization based on modern means of automatization.

First Page

174

Last Page

177

References

[1] Krixtin G.S., Kuznetsov L.N. Intensifikatsiya raboti melьnits. Sibirskaya izdatelьskaya firma, 1993. 240 s.

[2] Jumaniyazov R.S., Xolkin V.I., Abduraxmonov S.M. Xen V.P. Avtomatizirovannaya sistema upravleniya melьnitsami sirevogo peredela na baze TRACE MODE. Jurnal Pribori i sistemi. Upravlenie, Kontrol, Diagnostika str. 29-31., №4, 2003. (Rossiya).

[3] Abduraxmonov S.M., Xamzaev D. Xamzaev I. Proektirovanie sistemi upravleniya texnologicheskix oborudovaniy, naxodyashixsya na rasstoyanii. FerPI.Ilmiy-texnik jurnali, 2013, №2, str.46-50.

[4] Abduraxmonov S.M. O metodax obrabotki eksperimentalnix dannix v fizicheskix izmereniyax. III Mejdunarodnaya konferentsiya po Opticheskim i fotoelektricheskim yavleniyam v poluprovodnikovix mikro- i nanostrukturax 14-15 noyabri 2014 god. Fergana. str 90-92.

[5] Abduraxmonov S.M., Tuxtasinov J.M., Tuxtasinov X.J Primenenie zakonov regulirovaniya v sistemax upravleniya texnologicheskimi protsessami. III Mejdunarodnaya konferentsiya po Opticheskim i fotoelektricheskim yavleniyam v poluprovodnikovix mikro- i nanostrukturax 14-15 noyabri 2014 god. Fergana. str 189-191.

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.